Visa allt om Ejendals Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 124 470 1 045 931 918 494 822 272 747 475 733 529 999 439 558 030 489 800 568 023
Övrig omsättning 11 564 11 828 13 672 6 133 9 302 4 943 10 255 6 826 6 140 3 904
Rörelseresultat (EBIT) 78 133 91 498 20 573 57 448 57 768 52 259 139 693 48 717 46 554 81 876
Resultat efter finansnetto 82 054 134 955 9 347 64 373 63 569 43 124 181 861 20 962 64 503 85 391
Årets resultat 77 721 106 230 4 253 71 375 54 460 28 460 132 611 13 962 45 661 49 398
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 473 924 489 381 523 436 572 459 580 629 575 690 595 233 604 093 560 698 519 522
Omsättningstillgångar 542 382 562 014 525 675 486 652 404 494 414 015 532 389 323 710 322 040 342 500
Tillgångar 1 016 306 1 051 395 1 049 111 1 059 111 985 124 989 704 1 127 622 927 802 882 738 862 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 083 270 362 404 131 399 878 348 435 464 189 446 722 310 554 303 129 256 921
Obeskattade reserver 115 100 133 000 122 300 119 700 134 762 137 234 135 562 111 899 109 399 108 499
Avsättningar (tkr) 4 345 3 804 3 267 2 729 0 0 0 0 6 786 0
Långfristiga skulder 364 333 480 421 330 311 281 419 281 709 136 267 199 357 295 478 275 100 267 900
Kortfristiga skulder 184 445 163 808 189 102 255 386 220 217 252 014 345 981 209 871 188 325 228 702
Skulder och eget kapital 1 016 306 1 051 395 1 049 111 1 059 111 985 124 989 704 1 127 622 927 802 882 738 862 022
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 2 100 2 124 2 124 2 144 2 313 1 406 827 1 072 878 745
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 89 106 77 026 74 470 68 136 58 442 5 457 73 046 45 946 41 930 41 398
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 603 33 764 31 046 29 127 26 308 23 820 30 462 21 013 19 633 18 914
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 136 034 1 057 759 932 166 828 405 756 777 738 472 1 009 694 564 856 495 940 571 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 172 161 156 146 135 128 120 107 105 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 538 6 496 5 888 5 632 5 537 5 731 8 329 5 215 4 665 5 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 754 744 747 704 667 1 012 728 684 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 844 136 816 66 613 71 847 73 829 64 344 154 492 59 150 56 309 89 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,51% 13,87% 11,70% 10,01% 1,90% -26,61% 79,10% 13,93% -13,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,81% 13,69% 2,03% 8,10% 7,81% 5,96% 18,20% 5,61% 9,45% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,96% 13,77% 2,32% 10,43% 10,30% 8,04% 20,53% 9,33% 17,04% 15,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,89% 39,75% 35,44% 35,39% 33,62% 33,73% 36,45% 33,30% 37,64% 38,26%
Rörelsekapital/omsättning 31,83% 38,07% 36,64% 28,13% 24,65% 22,09% 18,65% 20,40% 27,30% 20,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,08% 35,58% 47,61% 46,57% 46,04% 57,12% 48,48% 42,36% 43,26% 38,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,76% 136,37% 90,45% 56,57% 65,58% 56,03% 51,92% 50,99% 42,78% 47,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...