Visa allt om Karl-Everts Busstouring Aktiebolag
Visa allt om Karl-Everts Busstouring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 808 14 203 12 878 12 296 10 764 11 199 9 802 8 703 9 200 11 531
Övrig omsättning 611 114 - 231 26 262 20 24 63 19
Rörelseresultat (EBIT) 1 273 708 558 834 597 1 172 897 -97 49 202
Resultat efter finansnetto 1 176 595 369 631 353 1 028 789 -168 4 128
Årets resultat 37 395 239 145 0 2 590 342 315 594
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 287 7 936 8 039 7 628 8 026 8 156 5 814 4 504 2 955 4 202
Omsättningstillgångar 5 967 2 955 2 850 2 691 2 027 1 631 1 358 888 1 738 2 067
Tillgångar 16 254 10 891 10 889 10 318 10 053 9 788 7 171 5 391 4 693 6 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 903 508 269 124 124 672 320 499 594
Obeskattade reserver 4 592 3 466 3 380 3 318 2 872 2 520 1 494 1 494 2 058 2 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 898 4 336 4 000 4 089 4 473 4 787 2 943 1 859 531 1 062
Kortfristiga skulder 3 824 2 187 3 001 2 642 2 585 2 357 2 062 1 718 1 605 2 117
Skulder och eget kapital 16 254 10 891 10 889 10 318 10 053 9 788 7 171 5 391 4 693 6 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 476 538 347 33
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 836 2 523 2 077 1 860 1 831 1 155 881 1 207 1 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 856 726 688 669 621 526 497 557 778
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 525 200 320 410
Omsättning 14 419 14 317 12 878 12 527 10 790 11 461 9 822 8 727 9 263 11 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 9 9 9 9 8 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 255 1 291 1 431 1 366 1 196 1 244 1 225 1 243 1 314 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 348 368 313 286 283 277 282 312 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 315 2 869 3 047 2 830 2 046 2 503 1 957 826 1 185 1 886
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,78% 10,29% 4,73% 14,23% -3,88% 14,25% 12,63% -5,40% -20,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,83% 6,52% 5,15% 8,12% 6,04% 12,07% 12,51% -1,74% 1,75% 3,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,22% 5,00% 4,36% 6,82% 5,64% 10,55% 9,15% -1,08% 0,89% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% 5,41% -1,17% 0,40% -5,18% -6,48% -7,18% -9,54% 1,45% -0,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,82% 33,11% 28,88% 27,69% 22,29% 20,24% 24,73% 26,36% 42,21% 38,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,04% 135,12% 94,97% 101,85% 78,41% 69,20% 65,86% 51,69% 108,29% 97,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...