Visa allt om Västmanlands Fastighetsskötsel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 97 386 84 062 102 503 103 900 100 347 97 378 95 519 79 523 83 378 68 356
Övrig omsättning 675 276 461 279 379 2 304 242 458 56
Rörelseresultat (EBIT) 13 974 11 876 12 341 10 398 11 080 7 774 7 750 6 433 4 791 3 584
Resultat efter finansnetto 13 909 11 861 12 335 10 389 11 058 7 742 7 683 6 339 4 687 3 470
Årets resultat -370 953 8 235 6 34 18 813 1 088 1 639 293
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 904 7 874 6 700 10 255 24 150 17 800 21 061 21 310 11 527 12 026
Omsättningstillgångar 32 968 19 038 25 791 15 134 29 539 22 524 14 446 16 278 19 434 19 120
Tillgångar 39 872 26 912 32 491 25 389 53 689 40 324 35 507 37 588 30 961 31 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 130 2 501 9 548 1 313 2 306 2 272 2 254 8 641 8 753 7 114
Obeskattade reserver 5 003 5 112 5 950 4 235 5 304 6 800 7 598 6 798 5 598 3 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 785 1 011 0 0 25 440 13 399 9 490 7 571 2 123 3 752
Kortfristiga skulder 29 954 18 288 16 993 19 841 20 639 17 853 16 165 14 578 14 487 16 405
Skulder och eget kapital 39 872 26 912 32 491 25 389 53 689 40 324 35 507 37 588 30 961 31 146
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 094 1 092 1 130 999 921 904 750 690 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 25 037 23 958 27 613 28 937 29 584 28 423 28 739 25 611 25 400 20 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 876 9 076 11 265 11 782 11 785 10 748 8 504 8 458 9 053 8 059
Utdelning till aktieägare 0 0 8 000 0 1 000 0 0 7 200 1 200 0
Omsättning 98 061 84 338 102 964 104 179 100 726 97 380 95 823 79 765 83 836 68 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 79 79 83 94 92 85 85 81 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 391 1 064 1 298 1 252 1 068 1 058 1 124 936 1 029 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 428 508 494 450 438 452 398 418 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 869 14 330 15 197 13 225 13 872 10 980 10 660 9 128 7 510 6 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,85% -17,99% -1,34% 3,54% 3,05% 1,95% 20,11% -4,62% 21,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,05% 44,13% 37,98% 40,95% 20,64% 19,29% 21,83% 17,11% 15,49% 11,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,35% 14,13% 12,04% 10,01% 11,04% 7,99% 8,11% 8,09% 5,75% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,09% 0,89% 8,58% -4,53% 8,87% 4,80% -1,80% 2,14% 5,93% 3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,13% 24,11% 43,67% 18,18% 12,00% 18,79% 23,04% 37,10% 42,37% 32,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,06% 104,10% 151,77% 76,28% 143,12% 126,16% 89,37% 110,51% 134,15% 116,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!