Visa allt om Velux Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 177 778 145 358 139 655 137 968 123 100 122 056 100 249 91 469 86 263 90 722
Övrig omsättning 1 313 3 958 1 146 1 175 270 1 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 052 5 181 3 552 2 907 2 259 2 828 2 716 2 663 1 632 2 292
Resultat efter finansnetto 6 062 5 188 3 521 2 888 2 271 2 815 2 724 2 696 1 691 2 390
Årets resultat 4 705 3 953 2 692 2 148 1 625 2 098 2 036 2 031 1 151 1 677
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 861 2 199 2 533 491 349 0 0 1 37 51
Omsättningstillgångar 38 409 27 726 27 195 29 688 26 069 29 136 24 805 24 624 14 610 17 544
Tillgångar 40 270 29 924 29 727 30 180 26 418 29 136 24 805 24 625 14 647 17 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 645 9 940 8 677 8 132 7 609 8 082 8 019 7 642 6 761 7 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 190 2 214 2 514 2 302
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 999 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 625 19 985 21 050 22 047 18 808 21 054 6 597 14 770 5 372 8 007
Skulder och eget kapital 40 270 29 924 29 727 30 180 26 418 29 136 24 805 24 625 14 647 17 595
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 788 1 734 1 655 1 550 1 828 1 296 324 - 12 12
Varav tantiem till styrelse & VD 230 211 211 257 306 - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 531 11 755 11 774 9 858 9 806 8 294 7 318 6 746 6 119 5 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 566 6 564 6 087 5 614 5 705 4 427 3 258 2 915 2 847 2 376
Utdelning till aktieägare 8 658 0 2 691 2 147 1 625 2 098 2 035 1 659 1 150 1 676
Omsättning 179 091 149 316 140 801 139 143 123 370 122 057 100 249 91 469 86 263 90 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 25 22 20 18 15 14 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 889 7 268 5 586 6 271 6 155 6 781 6 683 6 534 6 162 6 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 894 1 003 781 774 867 779 727 690 641 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 392 5 521 3 724 2 952 2 280 2 828 2 716 2 695 1 643 2 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,30% 4,08% 1,22% 12,08% 0,86% 21,75% 9,60% 6,04% -4,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,15% 17,45% 11,98% 9,64% 8,64% 9,74% 11,14% 11,03% 11,74% 13,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,43% 3,59% 2,55% 2,11% 1,85% 2,32% 2,76% 2,97% 1,99% 2,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,85% 26,27% 25,77% 23,33% 24,92% 23,56% 24,13% 25,38% 27,94% 24,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,19% 5,33% 4,40% 5,54% 5,90% 6,62% 18,16% 10,77% 10,71% 10,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,37% 33,22% 29,19% 26,94% 28,80% 27,74% 32,33% 31,03% 46,16% 41,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,39% 138,50% 129,05% 134,60% 138,61% 138,39% 376,00% 166,72% 271,97% 219,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!