Visa allt om Ånge Mobilkranar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 34 714 26 705 28 231 31 865 27 932 24 133 20 804 18 772 22 917 19 309
Övrig omsättning 849 767 750 1 013 987 758 813 754 478 1 804
Rörelseresultat (EBIT) 6 324 4 208 3 203 7 712 5 320 4 115 2 141 1 516 2 985 2 869
Resultat efter finansnetto 5 811 2 887 2 770 7 217 4 856 3 607 1 793 1 089 2 513 2 418
Årets resultat 2 335 2 181 2 163 2 655 1 553 925 1 896 838 147 0
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 402 45 595 46 186 39 144 37 009 38 413 24 916 21 686 18 823 16 548
Omsättningstillgångar 13 953 13 436 13 093 13 657 8 500 6 489 7 627 8 484 12 638 8 926
Tillgångar 68 355 59 031 59 280 52 801 45 509 44 902 32 543 30 169 31 461 25 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 853 8 518 6 337 4 174 2 719 1 166 2 221 2 824 1 987 1 839
Obeskattade reserver 22 800 20 000 20 000 20 000 16 202 13 352 8 292 8 942 8 942 7 932
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 361 19 350 21 408 16 183 15 603 20 640 14 418 12 820 15 071 10 699
Kortfristiga skulder 12 341 11 163 11 534 12 444 10 985 9 744 7 612 5 583 5 461 5 004
Skulder och eget kapital 68 355 59 031 59 280 52 801 45 509 44 902 32 543 30 169 31 461 25 474
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 448 7 174 7 344 6 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 953 2 831 2 815 2 450
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 200 0 2 000 2 500 0 0
Omsättning 35 563 27 472 28 981 32 878 28 919 24 891 21 617 19 526 23 395 21 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 19 19 20 20 18 17 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 929 1 484 1 486 1 677 1 397 1 207 1 156 1 104 1 273 1 379
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 645 670 671 661 580 610 633 603 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 246 9 215 7 313 11 652 8 765 7 067 4 900 3 837 5 355 5 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,99% -5,41% -11,40% 14,08% 15,74% 16,00% 10,82% -18,09% 18,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,25% 7,13% 5,41% 14,62% 11,70% 9,17% 6,58% 5,05% 9,57% 11,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,22% 15,76% 11,37% 24,22% 19,07% 17,06% 10,29% 8,12% 13,13% 15,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,23% 83,19% 75,06% 80,34% 99,81% 99,30% 99,19% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,64% 8,51% 5,52% 3,81% -8,90% -13,49% 0,07% 15,45% 31,32% 20,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,89% 40,86% 37,01% 37,45% 33,74% 25,79% 26,70% 32,48% 28,49% 30,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,06% 120,36% 113,52% 109,75% 77,38% 66,59% 100,20% 151,96% 231,42% 178,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!