Visa allt om Psykomedica Utveckling, Lund AB
Visa allt om Psykomedica Utveckling, Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 899 1 571 1 094 1 494 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638
Övrig omsättning 32 - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 733 1 114 645 948 784 270 430 429 689 111
Resultat efter finansnetto 759 1 195 685 954 797 301 419 452 697 121
Årets resultat 593 933 690 744 445 226 348 336 520 84
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 931 931 931 931 934 939 13 19 25 34
Omsättningstillgångar 3 479 3 361 2 558 2 277 1 710 1 112 1 865 1 886 1 657 1 306
Tillgångar 4 410 4 292 3 489 3 208 2 645 2 051 1 878 1 905 1 682 1 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 199 3 924 3 147 2 612 2 018 1 717 1 618 1 396 1 180 752
Obeskattade reserver 0 0 0 201 201 8 13 68 72 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 211 368 342 395 426 327 247 440 429 487
Skulder och eget kapital 4 410 4 292 3 489 3 208 2 645 2 051 1 878 1 905 1 682 1 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 380 90 300 294 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 100 0 130 250 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 32 0 82 79 119 28 94 95 68
Utdelning till aktieägare 380 318 156 155 150 143 128 127 120 92
Omsättning 931 1 571 1 094 1 498 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 899 1 571 1 094 1 494 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 24 184 162 276 378 542 173 449 442 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 733 1 114 645 951 789 275 436 435 698 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,78% 43,60% -26,77% 4,33% 39,44% 30,83% -28,38% -19,77% 114,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,19% 27,84% 19,69% 29,74% 30,09% 14,63% 22,90% 23,78% 41,74% 9,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 84,32% 76,07% 62,80% 63,86% 55,59% 29,21% 54,78% 41,33% 51,39% 18,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,09% 98,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 363,52% 190,52% 202,56% 125,97% 89,66% 76,44% 206,11% 131,93% 89,90% 128,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,22% 91,43% 90,20% 86,31% 81,90% 84,00% 86,67% 75,91% 73,24% 61,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 648,82% 913,32% 747,95% 576,46% 401,41% 340,06% 755,06% 428,64% 386,25% 268,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...