Visa allt om Svenska Sjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 36 601 38 521 34 176 34 868 34 110 27 068 25 491 25 875 17 955 19 596
Övrig omsättning 434 288 263 330 391 807 557 510 326 315
Rörelseresultat (EBIT) 6 401 7 815 4 772 7 997 9 395 5 747 4 988 4 163 1 229 5 606
Resultat efter finansnetto 6 427 7 822 4 899 7 940 9 932 6 441 5 720 4 752 2 057 6 498
Årets resultat 6 356 7 074 4 587 4 383 6 425 3 859 3 105 2 583 1 553 3 742
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 841 16 744 16 645 16 967 17 103 17 157 17 423 17 328 15 667 15 863
Omsättningstillgångar 56 571 64 085 61 164 59 278 56 711 60 111 69 549 64 337 49 376 47 062
Tillgångar 73 412 80 829 77 809 76 246 73 814 77 268 86 972 81 665 65 042 62 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 799 34 516 31 642 31 746 31 563 43 997 55 137 52 032 49 449 47 886
Obeskattade reserver 4 876 6 676 8 076 9 176 7 100 5 855 4 479 2 933 1 525 1 525
Avsättningar (tkr) 1 390 1 377 1 200 887 574 261 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 347 38 260 36 890 34 436 34 577 27 156 27 355 26 700 14 068 13 515
Skulder och eget kapital 73 412 80 829 77 809 76 246 73 814 77 268 86 972 81 665 65 042 62 926
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 7 349 7 208 6 737 6 486 7 497 5 932 5 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 843 3 967 4 030 4 338 2 986 2 880 3 117
Utdelning till aktieägare 6 356 7 074 4 200 4 383 4 200 18 859 15 000 0 0 0
Omsättning 37 035 38 809 34 439 35 198 34 501 27 875 26 048 26 385 18 281 19 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 614 2 752 2 629 2 682 2 624 2 256 2 124 2 156 1 496 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 986 980 1 035 888 886 932 921 893 758 751
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 656 7 998 5 342 8 988 10 421 6 709 5 868 4 827 1 325 5 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,98% 12,71% -1,98% 2,22% 26,02% 6,19% -1,48% 44,11% -8,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,76% 9,68% 6,30% 10,58% 13,51% 8,34% 6,59% 5,83% 3,24% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,57% 20,31% 14,35% 23,14% 29,23% 23,82% 22,47% 18,38% 11,75% 33,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,45% 67,04% 71,03% 71,25% 64,89% 121,75% 165,53% 145,46% 196,65% 171,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,22% 49,14% 48,76% 51,02% 50,26% 62,85% 67,41% 66,52% 77,86% 77,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,64% 167,50% 165,80% 172,14% 164,01% 221,35% 254,25% 240,96% 350,98% 348,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!