Visa allt om Brönnalyckan Aktiebolag
Visa allt om Brönnalyckan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 535 3 942 3 667 3 797 3 724 5 574 6 416 6 271 6 219 5 999
Övrig omsättning 9 333 125 150 - - - 152 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 349 1 462 843 979 889 1 560 1 478 1 212 1 588 1 765
Resultat efter finansnetto 10 505 1 546 940 1 099 1 017 1 682 1 448 1 342 1 979 1 778
Årets resultat 6 168 1 068 734 1 103 591 1 640 1 827 1 255 1 740 1 040
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 729 9 732 9 675 9 016 9 356 9 725 10 092 10 037 10 460 13 040
Omsättningstillgångar 17 838 7 736 6 453 6 566 5 849 4 393 10 470 9 308 12 174 9 521
Tillgångar 26 567 17 468 16 128 15 582 15 205 14 118 20 562 19 345 22 634 22 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 989 16 822 15 754 15 020 13 917 13 326 11 686 9 858 16 540 16 240
Obeskattade reserver 2 829 233 56 57 373 162 711 1 754 2 129 2 603
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 491 6 402 483 2 680
Kortfristiga skulder 748 413 319 504 914 630 1 674 1 330 3 481 1 038
Skulder och eget kapital 26 567 17 468 16 128 15 582 15 205 14 118 20 562 19 345 22 634 22 561
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 299 0 0 0 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 330 299 273 293 0 330 586 486 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 152 141 127 132 139 148 229 198 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 7 992 0
Omsättning 12 868 4 067 3 817 3 797 3 724 5 574 6 568 6 271 6 219 5 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 768 1 971 1 834 1 899 1 862 2 787 2 139 1 568 1 555 1 500
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 242 220 200 213 223 160 206 174 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 685 1 753 1 188 1 319 1 258 1 939 1 813 1 550 1 990 2 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,32% 7,50% -3,42% 1,96% -33,19% -13,12% 2,31% 0,84% 3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,54% 8,85% 5,83% 7,05% 6,71% 12,33% 7,66% 6,98% 9,60% 8,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 297,17% 39,22% 25,63% 28,94% 27,39% 31,23% 24,56% 21,54% 34,94% 31,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 483,45% 185,77% 167,28% 159,65% 132,52% 67,51% 137,09% 127,22% 139,78% 141,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,84% 97,34% 97,95% 96,68% 93,34% 95,24% 59,38% 57,64% 79,85% 80,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 384,76% 1 873,12% 2 022,88% 1 302,78% 639,93% 697,30% 625,45% 699,85% 349,73% 917,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...