Visa allt om Jan-Åke Fritz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 805 4 586 2 992 2 993 2 094 2 658 17 302 14 647 14 188 14 386
Övrig omsättning 198 279 167 212 216 227 945 6 22 46
Rörelseresultat (EBIT) 683 419 96 -8 -28 38 905 496 66 -442
Resultat efter finansnetto 683 399 81 19 -28 37 881 471 38 -480
Årets resultat 533 310 64 54 22 140 512 184 38 -141
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 623 1 648 1 592 142 200 232 306 411 566 728
Omsättningstillgångar 2 363 1 789 1 586 2 156 2 170 2 496 2 626 2 670 1 862 2 142
Tillgångar 3 986 3 438 3 178 2 299 2 370 2 728 2 932 3 082 2 428 2 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 680 2 147 1 836 1 773 1 719 1 691 1 801 1 289 1 265 1 227
Obeskattade reserver 230 223 223 223 273 329 473 250 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 652 0 0 0 0 101 194 287
Kortfristiga skulder 1 075 1 068 467 303 378 708 658 1 442 969 1 356
Skulder och eget kapital 3 986 3 438 3 178 2 299 2 370 2 728 2 932 3 082 2 428 2 870
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 283 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 458 1 942 1 725 1 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 804 565 554 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
Omsättning 6 003 4 865 3 159 3 205 2 310 2 885 18 247 14 653 14 210 14 432
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 903 2 293 2 992 2 993 2 094 2 658 1 922 1 627 1 576 1 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 485 571 575 553 476 362 280 285 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 747 455 145 43 28 112 1 136 685 248 -264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,58% 53,28% -0,03% 42,93% -21,22% -84,64% - 3,24% -1,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,13% 12,19% 3,02% 0,83% -1,18% 1,39% 30,90% 16,09% 2,80% -15,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,77% 9,14% 3,21% 0,63% -1,34% 1,43% 5,24% 3,39% 0,48% -3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,17% 41,56% 34,36% 27,97% 37,20% 34,35% 41,83% 43,52% 41,90% 40,99%
Rörelsekapital/omsättning 22,19% 15,72% 37,40% 61,91% 85,58% 67,27% 11,37% 8,38% 6,29% 5,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,74% 67,51% 63,25% 84,69% 81,52% 71,39% 74,01% 48,15% 52,10% 42,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,67% 94,01% 164,03% 379,21% 243,92% 186,58% 260,64% 129,82% 107,84% 93,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!