Visa allt om Jan-Åke Fritz Aktiebolag
Visa allt om Jan-Åke Fritz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 302 14 647 14 188 14 386 15 340 15 348 51 352 51 658 44 700 41 358
Övrig omsättning 945 6 22 46 233 481 279 224 127 139
Rörelseresultat (EBIT) 905 496 66 -442 230 722 -470 262 49 -254
Resultat efter finansnetto 881 471 38 -480 205 710 -483 219 35 -267
Årets resultat 512 184 38 -141 88 406 -298 55 0 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 411 566 728 859 410 392 482 435 282
Omsättningstillgångar 2 626 2 670 1 862 2 142 2 677 2 715 1 682 2 764 2 846 3 003
Tillgångar 2 932 3 082 2 428 2 870 3 536 3 125 2 073 3 246 3 281 3 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 801 1 289 1 265 1 227 1 368 1 280 874 1 172 1 117 1 117
Obeskattade reserver 473 250 0 0 339 259 0 185 48 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 194 287 539 0 97 593 85 232
Kortfristiga skulder 658 1 442 969 1 356 1 290 1 585 1 102 1 296 2 030 1 918
Skulder och eget kapital 2 932 3 082 2 428 2 870 3 536 3 125 2 073 3 246 3 281 3 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 283 312 279 251 204 193 200 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 458 1 942 1 725 1 925 2 038 1 946 1 919 1 634 1 707 1 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 804 565 554 540 644 560 590 581 748 705
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 247 14 653 14 210 14 432 15 573 15 829 51 631 51 882 44 827 41 497
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 10 9 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 922 1 627 1 576 1 439 1 534 1 705 5 706 6 457 5 588 5 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 362 280 285 279 298 307 302 301 332 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 136 685 248 -264 301 826 -379 358 154 -169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 3,24% -1,38% -6,22% -0,05% -70,11% -0,59% 15,57% 8,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,90% 16,09% 2,80% -15,30% 6,53% 23,10% -22,67% 8,07% 1,49% -7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,24% 3,39% 0,48% -3,05% 1,51% 4,70% -0,92% 0,51% 0,11% -0,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,83% 43,52% 41,90% 40,99% 42,97% 43,17% 8,57% 13,91% 16,38% 16,53%
Rörelsekapital/omsättning 11,37% 8,38% 6,29% 5,46% 9,04% 7,36% 1,13% 2,84% 1,83% 2,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,01% 48,15% 52,10% 42,75% 45,75% 47,07% 42,16% 40,21% 35,10% 34,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,64% 129,82% 107,84% 93,07% 151,94% 138,23% 114,61% 155,09% 104,68% 100,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...