Visa allt om Fyrstads El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 49 174 42 258 47 823 51 851 32 775 45 422 38 828 34 101 25 238 44 481
Övrig omsättning 1 356 1 109 650 849 429 445 799 93 145 149
Rörelseresultat (EBIT) 2 559 1 574 2 413 5 107 3 229 2 435 3 512 3 639 3 037 581
Resultat efter finansnetto 2 562 1 570 2 412 5 102 3 230 2 438 3 511 3 766 2 993 516
Årets resultat 480 1 340 1 832 3 069 1 847 1 432 1 727 1 484 1 780 420
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 255 6 041 12 531 11 368 5 982 3 978 2 021 3 212 3 671
Omsättningstillgångar 15 738 16 161 13 964 12 305 10 792 11 114 13 396 15 399 12 917 9 584
Tillgångar 15 866 16 416 20 005 24 836 22 160 17 097 17 374 17 420 16 128 13 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 000 3 520 7 904 12 072 9 003 8 531 8 356 7 281 6 997 5 593
Obeskattade reserver 4 596 5 176 5 340 5 310 4 183 3 350 2 782 1 978 1 809 1 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 424 382 340 724 580 324 228
Långfristiga skulder 0 0 0 0 547 0 0 1 303 1 834 2 159
Kortfristiga skulder 7 270 7 720 6 762 7 030 8 045 4 876 5 513 6 279 5 164 3 935
Skulder och eget kapital 15 866 16 416 20 005 24 836 22 160 17 097 17 374 17 420 16 128 13 256
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 11 288 9 997 8 546 9 552
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 461 4 002 3 330 3 723
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 375 1 257 652 1 200 375
Omsättning 50 530 43 367 48 473 52 700 33 204 45 867 39 627 34 194 25 383 44 630
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 29 32 32 25 24 31 29 28 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 821 1 457 1 494 1 620 1 311 1 893 1 253 1 176 901 1 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 584 562 535 510 493 521 496 430 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 675 1 709 2 524 5 216 3 382 2 586 3 739 3 946 3 433 1 007
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,37% -11,64% -7,77% 58,20% -27,84% 16,98% 13,86% 35,12% -43,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,16% 9,61% 12,07% 20,57% 14,58% 14,28% 20,24% 21,65% 18,97% 4,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% 3,73% 5,05% 9,85% 9,86% 5,38% 9,06% 11,06% 12,12% 1,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,14% 59,22% 49,43% 63,65% 52,88% 58,91% 52,51% 56,54% 65,37% 82,86%
Rörelsekapital/omsättning 17,22% 19,97% 15,06% 10,17% 8,38% 13,73% 20,30% 26,74% 30,72% 12,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,81% 46,04% 60,33% 65,28% 55,35% 65,18% 60,58% 50,65% 52,13% 49,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,50% 186,28% 189,17% 154,65% 120,41% 203,84% 186,83% 224,73% 222,13% 217,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!