Visa allt om Solö Mechanical Solutions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 91 066 99 249 83 962 60 593 58 633 56 151 54 653 44 441 44 398 45 540
Övrig omsättning 1 707 1 549 1 334 2 700 239 333 356 261 128 318
Rörelseresultat (EBIT) 1 873 7 340 5 961 1 902 1 248 1 501 1 094 762 -4 703 734
Resultat efter finansnetto 1 522 7 062 5 703 1 678 952 1 223 563 150 -5 393 25
Årets resultat 364 3 620 2 750 1 592 952 1 223 563 150 -4 803 8
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 264 9 179 8 192 3 001 1 041 4 163 4 134 4 331 4 975 5 347
Omsättningstillgångar 27 909 30 583 27 745 21 996 22 235 20 082 20 119 18 014 20 578 25 700
Tillgångar 37 174 39 762 35 937 24 996 23 275 24 245 24 253 22 345 25 553 31 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 044 14 681 11 061 8 311 6 718 5 816 4 594 4 031 3 880 8 683
Obeskattade reserver 6 095 5 100 2 600 85 0 0 0 0 0 583
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 390 8 281 10 780 8 882 5 272 8 767 11 259 11 042 14 872 16 501
Kortfristiga skulder 10 644 11 700 11 496 7 718 11 285 9 662 8 400 7 272 6 801 5 280
Skulder och eget kapital 37 174 39 762 35 937 24 996 23 275 24 245 24 253 22 345 25 553 31 047
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 930 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 10 638 11 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 0 6 218 4 721
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 92 773 100 798 85 296 63 293 58 872 56 484 55 009 44 702 44 526 45 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 42 43 37 39 42 40 34 30 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 396 2 363 1 953 1 638 1 503 1 337 1 366 1 307 1 480 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 547 521 527 555 463 454 443 564 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 569 8 658 6 892 2 284 1 545 1 802 1 658 1 427 -3 985 1 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,24% 18,21% 38,57% 3,34% 4,42% 2,74% 22,98% 0,10% -2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,06% 18,46% 16,59% 7,61% 5,36% 6,28% 4,54% 3,49% -18,28% 2,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,06% 7,40% 7,10% 3,14% 2,13% 2,71% 2,01% 1,75% -10,52% 1,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,53% 48,21% 48,54% 55,72% 60,26% 54,78% 55,15% 60,53% 54,21% 55,69%
Rörelsekapital/omsättning 18,96% 19,03% 19,35% 23,56% 18,68% 18,56% 21,44% 24,17% 31,03% 44,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,26% 46,93% 36,42% 33,51% 28,86% 23,99% 18,94% 18,04% 15,18% 29,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,72% 112,16% 89,18% 118,89% 76,44% 61,12% 98,43% 96,59% 117,47% 237,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!