Visa allt om FRANS VVS AKTIEBOLAG
Visa allt om FRANS VVS AKTIEBOLAG

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 636 6 253 5 563 6 351 5 067 6 817 6 636 6 017 7 644 6 187
Övrig omsättning - - 38 - - - - - 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 752 1 970 1 322 1 677 1 519 1 644 1 569 525 1 376 1 034
Resultat efter finansnetto 1 748 1 972 1 322 1 677 1 519 1 644 1 569 528 1 395 2 100
Årets resultat 1 028 1 149 929 1 299 826 1 185 1 114 556 1 171 1 690
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 718 864 374 444 517 421 152 131 159
Omsättningstillgångar 12 174 11 509 10 051 10 060 9 100 8 394 7 835 7 482 6 940 12 813
Tillgångar 12 772 12 227 10 915 10 433 9 544 8 912 8 257 7 634 7 072 12 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 496 10 083 9 546 9 219 8 289 7 913 7 427 6 813 6 377 11 125
Obeskattade reserver 1 658 1 229 731 602 592 194 159 103 331 572
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 618 915 638 612 663 805 671 717 363 1 274
Skulder och eget kapital 12 772 12 227 10 915 10 433 9 544 8 912 8 257 7 634 7 072 12 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 588 571 787 749
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 135
Löner till övriga anställda - 676 970 911 911 999 405 333 247 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 329 343 330 314 351 345 322 399 526
Utdelning till aktieägare 605 615 612 602 369 450 700 120 120 90
Omsättning 5 636 6 253 5 601 6 351 5 067 6 817 6 636 6 017 7 695 6 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 879 2 084 1 854 2 117 1 689 1 704 1 659 1 504 1 911 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 437 439 431 412 339 335 307 358 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 872 2 116 1 450 1 747 1 592 1 747 1 626 574 1 417 1 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,87% 12,40% -12,41% 25,34% -25,67% 2,73% 10,29% -21,28% 23,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,73% 16,13% 12,11% 16,08% 15,92% 18,46% 19,00% 6,92% 19,73% 16,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,10% 31,54% 23,76% 26,42% 29,98% 24,13% 23,64% 8,78% 18,25% 33,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,51% 60,02% 57,99% 53,49% 64,06% 51,33% 51,72% 40,82% 43,26% 53,73%
Rörelsekapital/omsättning 205,04% 169,42% 169,21% 148,76% 166,51% 111,32% 107,96% 112,43% 86,04% 186,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,31% 90,31% 92,68% 92,86% 91,42% 90,39% 91,37% 90,24% 93,54% 88,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 950,81% 1 238,47% 1 514,42% 1 577,94% 1 297,29% 985,34% 1 104,92% 983,40% 1 804,41% 939,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...