Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Sten Sture

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 063 6 583 6 653 6 810 6 843 6 618 6 177 6 461 5 848 5 810
Övrig omsättning 0 11 27 21 125 4 33 57 37 165
Rörelseresultat (EBIT) 976 1 510 2 146 864 1 070 2 533 2 248 1 604 1 568 2 111
Resultat efter finansnetto 1 020 1 597 2 169 929 1 078 2 492 2 258 1 678 1 677 2 126
Årets resultat 573 1 029 1 489 503 665 1 733 1 520 1 475 748 944
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 629 13 677 13 726 13 774 13 823 13 118 13 461 13 856 14 251 14 645
Omsättningstillgångar 13 993 12 982 11 379 9 189 8 465 8 379 7 358 5 324 4 000 2 813
Tillgångar 27 621 26 660 25 105 22 964 22 288 21 497 20 819 19 180 18 250 17 458
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 934 17 361 16 333 14 844 15 341 14 676 12 943 11 423 9 948 9 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 17 17 640 324
Avsättningar (tkr) 2 600 2 148 1 695 1 242 635 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 087 7 151 7 077 6 878 6 312 6 821 7 859 7 740 7 662 7 934
Skulder och eget kapital 27 621 26 660 25 105 22 964 22 288 21 497 20 819 19 180 18 250 17 458
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 532 486 483 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 224 223 227 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 6 063 6 594 6 680 6 831 6 968 6 622 6 210 6 518 5 885 5 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 063 6 583 6 653 6 810 6 843 6 618 6 177 6 461 5 848 5 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 339 1 281 1 291 1 447 1 168 1 134 790 724 731 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 389 1 923 2 559 1 277 1 433 2 877 2 643 1 999 1 963 2 506
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,90% -1,05% -2,31% -0,48% 3,40% 7,14% -4,40% 10,48% 0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,69% 5,99% 8,68% 4,05% 4,90% 11,84% 10,93% 8,74% 9,20% 12,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,82% 24,26% 32,75% 13,64% 15,96% 38,47% 36,85% 25,94% 28,71% 36,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,90% 88,58% 64,66% 33,94% 31,46% 23,54% -8,11% -37,39% -62,62% -88,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,93% 65,12% 65,06% 64,64% 68,83% 68,27% 62,23% 59,63% 57,24% 54,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,45% 181,54% 160,79% 133,60% 134,11% 122,84% 93,63% 68,79% 52,21% 35,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!