Visa allt om Edrington Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 329 084 305 562 264 899 564 301 246 302 238 495 262 036 253 791 270 532 263 386
Övrig omsättning 0 1 0 719 971 244 1 161 2 681 2 188 1 745
Rörelseresultat (EBIT) 9 795 11 893 11 725 11 604 10 004 9 714 10 109 11 409 10 622 7 674
Resultat efter finansnetto 10 224 11 879 11 075 10 006 9 110 10 875 9 848 11 165 10 352 7 355
Årets resultat 7 844 9 122 7 813 7 068 5 917 6 840 5 627 8 330 7 857 4 666
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 449 6 519 7 629 7 110 8 297 8 938 973 1 106 1 547 2 070
Omsättningstillgångar 151 681 149 817 132 404 135 209 115 516 119 433 131 473 126 255 114 760 113 967
Tillgångar 157 130 156 336 140 033 142 319 123 813 128 371 132 446 127 361 116 307 116 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 019 22 110 12 989 12 244 10 460 11 383 10 170 12 873 12 400 9 529
Obeskattade reserver 24 747 24 542 24 000 23 542 22 792 22 078 19 986 17 984 17 167 17 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 364 109 684 103 044 106 533 90 561 94 910 102 290 96 504 86 740 88 697
Skulder och eget kapital 157 130 156 336 140 033 142 319 123 813 128 371 132 446 127 361 116 307 116 036
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD 3 628 3 068 3 317 4 535 5 221 5 241 7 017 7 093 3 738 2 624
Varav tantiem till styrelse & VD 91 1 801 783 525 553 454 0 0 - -
Löner till övriga anställda 32 606 24 565 25 136 24 833 27 751 24 304 19 454 16 118 19 699 20 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 13 691 11 367 12 690 11 830 11 878 11 137 13 413 11 438 9 598 9 743
Utdelning till aktieägare 7 800 0 0 7 068 5 285 6 840 5 627 8 330 7 857 5 000
Omsättning 329 084 305 563 264 899 565 020 247 273 238 739 263 197 256 472 272 720 265 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 47 47 46 47 43 45 39 39 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 856 6 501 5 636 12 267 5 240 5 546 5 823 6 507 6 937 6 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 021 816 832 848 881 913 803 850 851 844
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 167 13 243 12 930 12 810 11 258 10 745 10 662 12 013 11 283 8 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,70% 15,35% -53,06% 129,11% 3,27% -8,98% 3,25% -6,19% 2,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,51% 7,61% 8,37% 8,15% 8,08% 8,48% 7,63% 8,96% 9,13% 6,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,11% 3,89% 4,43% 2,06% 4,06% 4,56% 3,86% 4,50% 3,93% 2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,10% 27,87% 29,56% 70,85% 30,67% 31,92% 31,90% 29,83% 23,29% 22,40%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 13,13% 11,08% 5,08% 10,13% 10,28% 11,14% 11,72% 10,36% 9,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,57% 26,39% 22,64% 21,51% 22,81% 22,28% 19,45% 21,12% 22,17% 19,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,78% 93,61% 86,84% 80,39% 91,24% 89,82% 94,32% 105,49% 91,92% 98,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!