Visa allt om Premicare Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 1 173 1 179 1 180 1 168 1 185 1 448 4 743 4 141 5 309
Övrig omsättning 1 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 129 315 -302 28 312 317 89 -196 -160 314
Resultat efter finansnetto 86 224 -356 -5 277 276 19 -300 -303 199
Årets resultat 7 8 22 210 5 12 81 12 3 -2
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 257 5 446 5 678 5 285 5 509 5 743 5 965 6 086 6 601 6 963
Omsättningstillgångar 913 1 195 767 567 642 493 784 1 846 1 684 1 420
Tillgångar 6 170 6 640 6 445 5 852 6 152 6 236 6 749 7 932 8 284 8 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 195 1 189 1 181 1 159 949 943 932 743 730 727
Obeskattade reserver 12 5 3 0 1 19 63 121 55 63
Avsättningar (tkr) 157 138 115 119 97 75 53 0 0 0
Långfristiga skulder 4 641 5 227 5 046 4 086 4 686 5 116 5 591 6 385 6 497 6 656
Kortfristiga skulder 164 82 99 488 419 83 111 683 1 002 936
Skulder och eget kapital 6 170 6 640 6 445 5 852 6 152 6 236 6 749 7 932 8 284 8 382
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 200 - - - 0 0 224 605 1 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 10 236 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 198 1 173 1 179 1 180 1 168 1 185 1 448 4 743 4 141 5 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 4 743 2 071 1 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 235 444 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 368 547 -75 252 546 581 348 319 228 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -0,51% -0,08% 1,03% -1,43% -18,16% -69,47% 14,54% -22,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 4,74% -4,69% 0,48% 5,07% 5,12% 1,33% -2,43% -1,85% 3,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 26,85% -25,61% 2,37% 26,71% 26,92% 6,22% -4,07% -3,69% 6,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,03% 57,71% 55,01% 57,96%
Rörelsekapital/omsättning - 94,88% 56,66% 6,69% 19,09% 34,60% 46,48% 24,52% 16,47% 9,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,52% 17,97% 18,36% 19,81% 15,44% 15,36% 14,54% 10,56% 9,30% 9,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 556,71% 1 457,32% 774,75% 116,19% 153,22% 593,98% 706,31% 270,28% 168,06% 151,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!