Visa allt om Bergnils AB
Visa allt om Bergnils AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 382 29 713 29 672 32 072 34 741 36 362 38 093 35 198 37 246 40 152
Övrig omsättning 144 76 76 49 87 169 77 23 23 29
Rörelseresultat (EBIT) -124 412 -704 346 434 236 1 493 1 354 1 336 2 554
Resultat efter finansnetto -278 303 -220 101 103 -70 1 610 1 151 694 1 591
Årets resultat 1 299 0 348 314 27 294 770 160 646
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 084 9 428 9 771 10 215 10 605 11 028 12 393 12 853 11 707 12 212
Omsättningstillgångar 10 324 10 427 10 936 11 606 11 654 12 083 11 720 11 862 13 149 15 030
Tillgångar 19 408 19 855 20 707 21 821 22 259 23 111 24 113 24 714 24 855 27 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 730 5 729 5 429 4 813 4 465 4 151 4 124 3 830 6 660 6 499
Obeskattade reserver 423 735 845 1 107 1 463 1 659 1 910 1 920 1 837 1 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 617 636 783 806 829 852 932
Långfristiga skulder 8 809 8 998 9 837 10 034 10 152 10 728 11 304 12 590 10 038 11 665
Kortfristiga skulder 4 446 4 394 4 596 5 251 5 543 5 789 5 969 5 545 5 469 6 379
Skulder och eget kapital 19 408 19 855 20 707 21 821 22 259 23 111 24 113 24 714 24 855 27 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 122 1 278 1 224 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 024 5 323 5 284 5 603 5 687 4 094 3 827 4 038 4 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 099 2 123 2 244 2 419 2 402 2 048 2 018 2 094 2 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0
Omsättning 27 526 29 789 29 748 32 121 34 828 36 531 38 170 35 221 37 269 40 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 15 15 17 17 16 16 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 106 2 286 1 978 2 138 2 044 2 139 2 381 2 200 2 069 2 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 528 499 499 479 484 457 450 411 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 295 866 -237 832 923 719 1 956 1 804 1 802 3 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,85% 0,14% -7,48% -7,68% -4,46% -4,54% 8,22% -5,50% -7,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,60% 2,11% -0,13% 1,68% 2,03% 1,54% 7,79% 5,72% 5,68% 9,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,43% 1,41% -0,09% 1,14% 1,30% 0,98% 4,93% 4,01% 3,79% 6,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,81% 34,07% 33,83% 34,54% 34,41% 33,38% 32,64% 33,41% 34,17% 33,85%
Rörelsekapital/omsättning 21,47% 20,30% 21,37% 19,81% 17,59% 17,31% 15,10% 17,95% 20,62% 21,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,22% 31,74% 29,40% 26,01% 24,90% 23,25% 22,94% 21,22% 32,12% 28,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,31% 67,55% 59,70% 66,39% 58,45% 59,51% 58,42% 69,79% 79,30% 72,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...