Visa allt om Tung Maskinteknik i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 861 17 258 17 030 18 148 17 796 16 862 17 219 19 864 29 530 28 107
Övrig omsättning 2 072 890 1 070 245 719 389 333 1 405 992 469
Rörelseresultat (EBIT) 53 -40 829 -424 1 113 -2 241 -662 -1 115 -2 145 -772
Resultat efter finansnetto -10 -103 767 -441 1 020 -2 307 -813 -1 337 -2 430 -1 064
Årets resultat 4 10 316 1 0 -967 3 0 -280 34
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 138 2 342 2 924 2 279 2 860 3 441 4 094 5 708 9 299 10 314
Omsättningstillgångar 4 420 2 450 2 905 1 831 3 950 1 930 3 184 2 192 3 872 5 726
Tillgångar 7 558 4 792 5 829 4 110 6 810 5 370 7 279 7 900 13 171 16 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 1 220 1 211 895 894 894 1 861 1 858 1 857 2 137
Obeskattade reserver 750 766 889 541 987 0 729 729 1 532 3 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 168 159 159 159 138 50
Långfristiga skulder 1 289 621 754 624 930 841 1 689 2 092 2 825 3 198
Kortfristiga skulder 4 294 2 185 2 976 2 051 3 831 3 476 2 841 3 063 6 820 7 241
Skulder och eget kapital 7 558 4 792 5 829 4 110 6 810 5 370 7 279 7 900 13 171 16 041
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 235 7 174 10 007 9 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 284 2 253 3 557 3 040
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 933 18 148 18 100 18 393 18 515 17 251 17 552 21 269 30 522 28 576
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 18 18 20 20 24 35 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 215 959 946 1 008 989 843 861 828 844 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 485 505 508 425 415 440 403 399 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 649 668 1 415 193 1 725 -1 474 200 -15 -262 1 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,67% 1,34% -6,16% 1,98% 5,54% -2,07% -13,32% -32,73% 5,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,73% -0,83% 14,22% -9,42% 16,34% -41,68% -9,01% -14,08% -16,28% -4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,25% -0,23% 4,87% -2,13% 6,25% -13,27% -3,81% -5,60% -7,26% -2,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,70% 62,20% 74,18% 71,99% 58,41% 54,81% 61,97% 62,95% 59,60% 65,62%
Rörelsekapital/omsättning 0,58% 1,54% -0,42% -1,21% 0,67% -9,17% 1,99% -4,38% -9,98% -5,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,95% 37,93% 32,67% 32,04% 24,43% 16,65% 33,38% 30,72% 23,17% 29,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,93% 112,13% 97,61% 89,27% 103,11% 55,52% 112,07% 71,56% 56,77% 79,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!