Visa allt om Vårby Bowling Aktiebolag
Visa allt om Vårby Bowling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 320 4 523 3 866 3 989 4 402 6 242 6 034 5 744 6 798 6 031
Övrig omsättning 370 - - 1 331 - 371 9 - 1 518 -
Rörelseresultat (EBIT) 447 250 141 51 26 66 -29 67 1 482 92
Resultat efter finansnetto 495 245 124 45 29 73 -32 61 1 465 65
Årets resultat 278 125 112 14 17 50 -2 29 1 457 31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 713 753 861 275 190 64 259 490 614 783
Omsättningstillgångar 1 719 1 604 1 636 1 724 1 285 1 688 2 168 2 231 1 914 720
Tillgångar 2 432 2 357 2 497 1 999 1 475 1 752 2 426 2 721 2 529 1 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 442 1 164 1 039 927 948 1 276 1 851 1 898 1 870 414
Obeskattade reserver 272 142 70 18 0 0 0 37 19 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 44 0 0 0 0 200 147 206 328
Kortfristiga skulder 680 1 006 1 388 1 054 527 475 375 638 434 743
Skulder och eget kapital 2 432 2 357 2 497 1 999 1 475 1 752 2 426 2 721 2 529 1 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 305 259 305 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 138 1 963 2 233 1 378 1 675 1 122 885 1 233 1 308
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 471 641 685 681 530 422 336 485 538
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 35 0 625 45 0 0
Omsättning 4 690 4 523 3 866 5 320 4 402 6 613 6 043 5 744 8 316 6 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 7 6 5 6 6 6 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 080 1 131 552 665 880 1 040 1 006 957 850 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 412 206 487 420 369 322 288 298 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 290 175 104 85 261 203 299 1 720 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,49% 16,99% -3,08% -9,38% -29,48% 3,45% 5,05% -15,50% 12,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,64% 10,61% 5,69% 2,70% 2,58% 4,39% -1,07% 2,46% 58,60% 6,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,62% 5,53% 3,67% 1,35% 0,86% 1,23% -0,43% 1,17% 21,80% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,53% 100,00% 87,53% 85,84% 89,98% 78,15% 81,57% 81,72% 82,04% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 24,05% 13,22% 6,41% 16,80% 17,22% 19,43% 29,71% 27,73% 21,77% -0,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,02% 54,08% 43,80% 47,08% 64,27% 72,83% 76,30% 70,76% 74,48% 28,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,59% 157,95% 116,79% 162,05% 239,85% 355,37% 578,13% 349,69% 441,01% 96,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...