Visa allt om Bolagsstiftarna AB
Visa allt om Bolagsstiftarna AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 248 337 355 680 236 234 239 237 171 241 254 943 308 725 372 337 448 146 690 126
Övrig omsättning 3 256 512 3 870 694 7 360 19 87 12 166 313
Rörelseresultat (EBIT) 14 891 6 336 18 428 9 900 6 051 734 7 026 7 956 1 343 2 494
Resultat efter finansnetto 15 567 7 249 19 755 9 122 8 134 4 517 13 119 13 747 3 937 4 165
Årets resultat 14 655 7 692 17 744 7 642 9 935 5 871 9 593 9 541 2 759 3 442
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 776 931 1 087 828 20 004 20 050 6 080 6 323 8 550 8 730
Omsättningstillgångar 196 778 187 674 193 314 162 829 151 108 196 648 402 030 444 500 379 819 262 429
Tillgångar 200 553 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 238 68 582 64 890 51 146 45 504 36 967 33 096 25 338 17 798 17 123
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 691 2 144 1 794 1 687 624 2 114 3 494 3 244 2 706 2 752
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 625 117 879 127 717 110 824 124 983 177 616 371 520 422 239 367 866 251 285
Skulder och eget kapital 200 553 188 606 194 401 163 657 171 111 216 698 408 111 450 823 388 369 271 160
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 1 613 1 539 1 450 1 179 820 1 221 911 581 280 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 175 5 910 5 897 5 200 4 899 4 798 4 035 4 779 4 103 4 055
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 126 2 949 2 853 2 455 2 132 2 152 1 762 1 896 1 645 1 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 251 593 356 192 240 104 239 931 178 601 254 962 308 812 372 349 448 312 690 439
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 19 19 19 17 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 797 19 760 13 124 12 591 9 013 13 418 18 160 21 902 26 362 38 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 590 574 472 426 439 399 432 359 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 047 6 492 18 582 10 066 6 969 1 090 7 316 10 288 1 666 2 767
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,18% 50,56% -1,26% 39,71% -32,83% -17,42% -17,08% -16,92% -35,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,48% 4,68% 11,11% 7,34% 6,17% 3,61% 4,46% 4,18% 3,30% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,85% 2,48% 9,14% 5,02% 6,17% 3,07% 5,90% 5,06% 2,86% 1,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 6,72% 13,58% 11,74% 9,18% 7,89% 7,88% 6,96% 3,71% 2,42%
Rörelsekapital/omsättning 31,47% 19,62% 27,77% 21,74% 15,26% 7,47% 9,88% 5,98% 2,67% 1,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,51% 36,36% 33,38% 31,25% 26,59% 17,06% 8,11% 5,62% 4,58% 6,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,71% 106,82% 80,94% 43,03% 36,22% 26,37% 7,97% 4,74% 3,16% 2,98%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 136 000 140 595 132 856 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 136 351 293
Övrig omsättning - - 29 - - - - - 50 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 075 640 687 -674 1 734 2 157 6 008 3 927 4 264 5 158
Resultat efter finansnetto 3 914 4 160 -1 225 1 663 17 163 9 527 6 011 4 444 6 003 8 486
Årets resultat 8 710 5 150 8 296 1 806 22 574 10 224 1 846 983 4 240 7 009
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 652 23 052 16 213 20 063 10 016 6 786 7 469 7 602 7 721 7 792
Omsättningstillgångar 61 856 58 230 57 844 65 824 48 964 65 318 57 877 59 694 97 651 66 017
Tillgångar 102 508 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 010 55 301 54 150 49 855 44 154 30 944 25 775 20 298 14 663 13 396
Obeskattade reserver 8 260 5 560 4 600 0 0 8 039 9 826 6 376 3 115 2 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Kortfristiga skulder 34 237 20 422 15 306 36 033 14 826 33 121 29 746 40 622 87 594 57 689
Skulder och eget kapital 102 508 81 282 74 057 85 888 58 980 72 104 65 346 67 296 105 372 73 810
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 1 613 1 539 1 450 744 360 926 731 581 280 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 897 1 969 1 801 2 210 2 029 2 245 1 887 1 700 1 372 1 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 315 1 235 1 085 1 006 778 985 768 754 579 803
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 136 000 140 595 132 885 134 192 150 994 193 031 242 006 281 149 346 186 351 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 8 8 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 000 17 574 16 607 14 910 18 874 24 129 34 572 40 164 49 448 43 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 617 556 455 425 541 494 446 328 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 231 796 841 -508 1 918 2 288 6 189 4 150 4 478 5 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,27% 5,83% -1,00% -11,13% -21,78% -20,24% -13,92% -18,77% -1,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,85% 5,18% -1,64% 2,00% 29,11% 13,28% 9,21% 6,62% 5,71% 11,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,90% 3,00% -0,91% 1,28% 11,37% 4,96% 2,49% 1,59% 1,74% 2,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,82% 8,35% 8,51% 8,79% 8,57% 8,67% 8,13% 5,43% 4,37% 4,51%
Rörelsekapital/omsättning 20,31% 26,89% 32,02% 22,20% 22,61% 16,68% 11,62% 6,78% 2,91% 2,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,83% 73,37% 77,96% 58,05% 74,86% 51,13% 50,53% 37,15% 16,04% 20,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,75% 50,94% 75,68% 56,62% 39,82% 26,95% 38,52% 12,28% 5,83% 15,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...