Visa allt om Instrumentfirman Sjöholm Aktiebolag
Visa allt om Instrumentfirman Sjöholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 832 13 688 14 582 15 127 16 421 17 460 16 040 13 857 14 042 11 937
Övrig omsättning 70 201 100 36 131 - 23 53 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 813 4 463 4 994 5 385 6 722 6 569 5 789 5 343 5 322 3 892
Resultat efter finansnetto 5 818 4 474 5 171 5 452 7 167 6 598 5 885 5 504 5 567 4 620
Årets resultat 2 281 2 018 2 389 1 962 2 297 2 245 2 355 2 073 2 079 2 381
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 473 4 508 4 126 6 290 6 365 10 777 9 446 359 375 1 908
Omsättningstillgångar 8 094 9 030 9 492 10 914 10 358 11 010 9 762 15 961 12 982 11 065
Tillgångar 12 567 13 538 13 619 17 204 16 723 21 787 19 208 16 320 13 357 12 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 750 6 468 6 451 7 062 5 100 10 803 8 558 6 203 4 130 5 551
Obeskattade reserver 5 933 6 047 6 170 6 092 6 327 6 228 5 766 5 123 4 540 3 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 885 1 022 998 4 051 5 296 4 757 4 884 4 994 4 687 3 515
Skulder och eget kapital 12 567 13 538 13 619 17 204 16 723 21 787 19 208 16 320 13 357 12 973
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 962 948 621 906 832
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 276 256
Löner till övriga anställda 2 755 2 721 2 745 2 762 2 685 1 534 1 479 1 356 1 466 1 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 437 1 345 1 371 1 380 1 357 2 519 2 369 2 000 1 553 1 209
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 2 000 3 000 8 000 0 0 0 0 3 500
Omsättning 15 902 13 889 14 682 15 163 16 552 17 460 16 063 13 910 14 048 11 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 9 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 979 1 711 1 823 1 891 2 053 1 940 2 291 1 980 2 006 2 387
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 514 536 521 511 552 688 566 559 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 929 4 528 5 043 5 460 6 872 6 715 5 940 5 490 5 464 3 954
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,66% -6,13% -3,60% -7,88% -5,95% 8,85% 15,75% -1,32% 17,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,30% 33,05% 37,97% 31,69% 42,87% 30,46% 30,67% 33,75% 41,72% 35,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,75% 32,69% 35,46% 36,04% 43,66% 38,01% 36,73% 39,75% 39,69% 38,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,46% 72,75% 73,56% 72,42% 74,09% 74,22% 73,88% 75,05% 74,16% 73,21%
Rörelsekapital/omsättning 45,53% 58,50% 58,25% 45,37% 30,83% 35,81% 30,41% 79,14% 59,07% 63,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,58% 82,62% 82,71% 67,15% 58,38% 70,65% 66,68% 60,61% 55,39% 64,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 532,54% 557,73% 669,94% 191,36% 135,80% 179,40% 144,21% 262,70% 228,76% 253,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...