Visa allt om Aktiebolaget Torsås Taxi
Visa allt om Aktiebolaget Torsås Taxi

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 749 2 968 2 923 3 414 3 211 3 081 2 216 2 333 2 496 2 334
Övrig omsättning 10 21 11 7 15 1 4 54 13 15
Rörelseresultat (EBIT) 70 97 -33 84 -45 238 -64 60 -115 100
Resultat efter finansnetto 64 89 -24 69 -71 211 -80 41 -123 90
Årets resultat 48 45 -3 27 -26 160 -80 41 -123 90
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 55 59 105 185 308 172 221 361 240
Omsättningstillgångar 591 578 511 584 558 685 429 556 636 555
Tillgångar 631 633 570 689 743 993 601 777 997 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 429 381 336 338 312 338 179 259 217 341
Obeskattade reserver 26 30 0 26 0 45 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 0 0 48 187 135 180 225 72
Kortfristiga skulder 175 213 233 324 383 423 287 338 555 383
Skulder och eget kapital 631 633 570 689 743 993 601 777 997 796
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 185 176 125 270 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 267 1 306 1 417 1 570 1 547 1 207 909 923 990 895
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 452 459 462 543 527 494 369 396 455 371
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 759 2 989 2 934 3 421 3 226 3 082 2 220 2 387 2 509 2 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 458 495 487 569 535 514 443 467 499 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 297 315 350 325 301 292 290 346 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 151 13 164 42 329 37 160 -29 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,38% 1,54% -14,38% 6,32% 4,22% 39,03% -5,02% -6,53% 6,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,09% 15,96% -2,81% 12,48% -5,79% 24,17% -10,65% 8,24% -10,63% 13,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,55% 3,40% -0,55% 2,52% -1,34% 7,79% -2,89% 2,74% -4,25% 4,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,13% 12,30% 9,51% 7,62% 5,45% 8,50% 6,41% 9,34% 3,25% 7,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,20% 63,89% 58,95% 51,84% 41,99% 37,38% 29,78% 33,33% 21,77% 42,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 337,71% 271,36% 219,31% 180,25% 145,69% 161,94% 149,48% 164,50% 114,59% 144,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...