Visa allt om Gunhardsons Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Gunhardsons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 690 2 467 1 954 2 122 1 891 2 317 2 133 2 194 2 164 1 991
Övrig omsättning - - 3 - 1 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 62 40 29 -24 71 21 49 32 -90
Resultat efter finansnetto -20 54 35 27 -26 64 16 43 27 -93
Årets resultat -20 37 25 2 -9 18 2 26 27 -93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 11 18 26 35 45 26 39
Omsättningstillgångar 1 296 1 136 1 067 824 759 634 380 609 439 311
Tillgångar 1 305 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 248 211 186 184 194 176 174 148 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 4 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 0 76 0 96 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 898 790 650 496 437 236 476 318 229
Skulder och eget kapital 1 305 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 460 210 320 407 369 314 300 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 975 871 140 323 217 271 234 328 236 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 447 357 300 325 374 331 347 348 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 690 2 467 1 957 2 122 1 892 2 317 2 133 2 194 2 166 1 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 897 822 977 1 061 946 1 159 1 067 1 097 1 082 996
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 445 481 424 452 540 488 511 447 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 62 42 35 -16 80 30 57 45 -77
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,04% 26,25% -7,92% 12,22% -18,39% 8,63% -2,78% 1,39% 8,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,38% 5,41% 3,71% 3,59% -2,96% 10,76% 5,06% 7,65% 7,31% -25,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,67% 2,51% 2,05% 1,41% -1,22% 3,06% 0,98% 2,28% 1,57% -4,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,91% 76,53% 74,46% 68,57% 73,93% 76,05% 72,57% 71,74% 64,97% 68,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,56% 9,65% 14,18% 8,20% 13,91% 8,50% 6,75% 6,06% 5,59% 4,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,47% 21,64% 19,59% 22,28% 23,71% 32,74% 43,12% 27,05% 31,83% 34,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,24% 123,83% 132,28% 123,08% 148,99% 140,50% 151,27% 123,32% 130,19% 124,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...