Visa allt om Eckes-Granini Sverige AB
Visa allt om Eckes-Granini Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 787 727 267 348 269 464 275 737 291 213 184 718 196 308 186 595 204 812 206 947
Övrig omsättning 4 792 4 209 2 044 425 93 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 751 -16 930 16 413 23 730 105 194 -1 265 -1 394 -1 584 5 086 13 093
Resultat efter finansnetto -70 671 23 737 16 403 23 704 105 200 7 517 -1 408 -1 707 4 785 11 290
Årets resultat -71 137 34 596 -187 -172 82 043 7 517 -1 408 -519 13 389 7 142
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 302 544 418 185 114 875 123 006 119 480 128 018 134 519 144 550 145 744 97 582
Omsättningstillgångar 118 146 114 077 63 372 49 700 63 051 29 469 44 668 74 714 39 922 42 009
Tillgångar 420 689 532 262 178 247 172 706 182 532 157 488 179 187 219 263 185 666 139 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 713 84 146 49 550 49 738 48 097 48 154 40 637 42 045 40 113 41 367
Obeskattade reserver 30 710 8 238 18 656 2 066 0 0 0 0 0 13 830
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 332 266 439 878 110 041 120 903 134 435 109 334 138 550 177 218 145 553 84 394
Skulder och eget kapital 420 689 532 262 178 247 172 706 182 532 157 488 179 187 219 263 185 666 139 591
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 585 4 056 2 252 2 170 2 226 3 116 2 880 2 094 1 610 1 844
Varav tantiem till styrelse & VD 1 600 1 058 613 515 664 521 249 - 0 -
Löner till övriga anställda 41 377 27 183 28 270 31 758 26 497 22 085 21 824 21 716 20 794 19 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 20 453 14 170 12 568 12 973 10 763 9 453 9 322 8 399 8 396 9 987
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 792 519 271 557 271 508 276 162 291 306 184 718 196 308 186 595 204 812 206 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 64 67 67 65 61 60 61 62 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 941 4 177 4 022 4 115 4 480 3 028 3 272 3 059 3 303 3 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 730 664 653 612 585 582 557 497 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 812 -781 32 712 39 525 118 483 12 265 14 145 11 145 13 667 19 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 194,64% -0,79% -2,27% -5,31% 57,65% -5,90% 5,21% -8,89% -1,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,33% 4,56% 9,21% 13,75% 57,64% 4,77% -0,78% -0,76% 2,77% 10,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,65% 9,09% 6,10% 8,61% 36,13% 4,07% -0,71% -0,89% 2,51% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,94% 50,10% 52,28% 57,28% 62,26% 38,62% 37,03% 37,69% 37,77% 38,67%
Rörelsekapital/omsättning -27,18% -121,86% -17,32% -25,82% -24,51% -43,24% -47,82% -54,93% -51,57% -20,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,41% 17,02% 35,96% 29,73% 26,35% 30,58% 22,68% 19,18% 21,60% 36,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,93% 22,46% 50,72% 36,75% 43,27% 21,28% 26,35% 38,22% 22,62% 34,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...