Visa allt om ADI Global Distribution AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 71 673 107 593 95 365 81 920 80 451 81 787 78 121 81 938 94 495 92 402
Övrig omsättning 397 809 4 049 1 394 781 1 655 300 194 469 753
Rörelseresultat (EBIT) -4 597 -3 833 -64 -4 230 -2 800 -5 148 -4 799 4 245 7 188 10 072
Resultat efter finansnetto -4 676 -3 889 -119 -4 118 -2 757 -5 114 -5 314 3 799 6 942 8 497
Årets resultat -3 740 -3 249 -195 -3 240 -2 118 -4 002 -4 155 2 971 6 648 6 267
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 534 4 529 4 090 3 971 3 111 2 469 36 48 27 58
Omsättningstillgångar 27 670 37 850 43 159 41 040 26 268 30 504 32 704 38 313 33 994 35 812
Tillgångar 33 203 42 379 47 249 45 011 29 378 32 973 32 740 38 361 34 021 35 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 305 9 045 12 294 12 489 15 729 17 847 21 848 26 003 22 032 15 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 898 33 334 34 955 32 522 13 649 15 125 10 891 12 357 11 989 20 485
Skulder och eget kapital 33 203 42 379 47 249 45 011 29 378 32 973 32 740 38 361 34 021 35 869
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 795 805 785 859
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 8 229 7 897 8 226 7 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 4 539 4 179 4 479 3 623
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 070 108 402 99 414 83 314 81 232 83 442 78 421 82 132 94 964 93 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 17 20 20 18 18 20 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 513 6 329 4 768 4 096 4 470 4 544 3 906 5 121 5 906 5 775
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 028 1 051 870 919 1 004 741 819 881 765
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 594 -3 632 -47 -4 215 -2 788 -5 136 -4 787 4 284 7 218 10 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,39% 12,82% 16,41% 1,83% -1,63% 4,69% -4,66% -13,29% 2,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,85% -9,04% -0,14% -9,06% -9,35% -15,33% -14,66% 12,27% 21,44% 28,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,41% -3,56% -0,07% -4,98% -3,42% -6,18% -6,14% 5,74% 7,72% 11,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,67% 18,25% 20,73% 23,60% 25,22% 28,63% 28,02% 32,88% 31,96% 35,03%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 4,20% 8,60% 10,40% 15,69% 18,80% 27,92% 31,68% 23,29% 16,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,98% 21,34% 26,02% 27,75% 53,54% 54,13% 66,73% 67,78% 64,76% 42,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,67% 102,18% 104,76% 106,46% 151,34% 148,17% 233,99% 252,96% 227,33% 139,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!