Visa allt om Frendbergs Arkitekt- & Konstruktionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Frendbergs Arkitekt- & Konstruktionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 737 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 438 2 206 2 017 1 826
Övrig omsättning - - - - - - 8 - 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 121 184 -154 23 217 513 407 252 344 149
Resultat efter finansnetto 121 182 -157 732 216 434 353 197 204 114
Årets resultat 94 160 -107 742 124 320 308 170 165 87
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 152 127 127 559 569 582 610 642 680
Omsättningstillgångar 298 387 483 1 044 688 752 578 494 425 391
Tillgångar 444 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 281 296 903 761 837 717 609 640 475
Obeskattade reserver 5 4 0 50 72 25 25 91 132 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 97 114 69 79 69 69 161 85 260
Kortfristiga skulder 145 157 200 149 334 391 349 243 210 176
Skulder och eget kapital 444 539 610 1 171 1 246 1 321 1 160 1 104 1 067 1 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 636 612 601 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 516 633 724 650 702 638 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 280 340 319 339 320 336 326 326 291
Utdelning till aktieägare 100 150 50 500 100 200 200 200 200 0
Omsättning 1 737 1 985 1 879 2 066 2 309 2 627 2 446 2 206 2 057 1 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 993 940 1 033 1 155 1 314 1 219 1 103 1 009 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 524 580 529 560 530 523 514 508 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 121 188 -154 45 246 544 444 304 377 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,49% 5,64% -9,05% -10,52% -12,11% 7,75% 10,52% 9,37% 10,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,70% 34,51% -24,75% 62,77% 17,50% 33,08% 30,60% 18,03% 19,21% 11,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,08% 9,37% -8,04% 35,58% 9,44% 16,63% 14,56% 9,02% 10,16% 6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 11,59% 15,06% 43,32% 15,33% 13,74% 9,39% 11,38% 10,66% 11,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,55% 52,71% 48,52% 80,26% 65,33% 64,76% 63,40% 61,10% 68,89% 55,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,52% 246,50% 241,50% 700,67% 205,99% 192,33% 165,62% 203,29% 202,38% 222,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...