Visa allt om Ellos Group Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 267 19 878 9 543 8 873 7 164 6 318 8 872 7 271 959 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -528 145 34 409 -7 380 54 -239 -318 -50 268 -53 658
Resultat efter finansnetto -57 350 119 289 84 699 82 349 -27 871 69 677 141 825 146 743 -265 623 157 681
Årets resultat -55 712 126 869 125 536 106 984 0 68 110 142 328 146 819 -265 166 158 132
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 717 216 867 255 868 797 879 093 532 816 862 076 862 076 878 308 878 337 1 956 985
Omsättningstillgångar 1 329 388 1 305 004 1 041 468 1 200 779 321 351 163 613 75 562 104 364 591 686 66 140
Tillgångar 2 046 604 2 172 259 1 910 265 2 079 872 854 167 1 025 689 937 638 982 672 1 470 023 2 023 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 263 838 1 319 550 1 192 681 1 067 145 359 729 954 040 885 930 743 602 1 463 083 1 894 849
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 600 5 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 484 615 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 782 766 852 709 717 584 1 012 727 9 823 71 649 51 708 239 070 1 340 122 676
Skulder och eget kapital 2 046 604 2 172 259 1 910 265 2 079 872 854 167 1 025 689 937 638 982 672 1 470 023 2 023 125
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 268 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 2 559 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0
Omsättning 17 267 19 878 9 543 8 873 7 164 6 318 8 872 7 271 959 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 2 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 582 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 280 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -528 145 34 409 -7 380 54 -239 -318 -2 755 -6 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,14% 108,30% 7,55% 23,86% 13,39% -28,79% 22,02% 658,19% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,75% 7,15% 6,42% 5,69% -0,05% 6,79% 15,18% 15,05% -18,01% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -89,30% 781,06% 1 285,10% 1 333,73% -6,25% 1 102,86% 1 604,36% 2 034,58% -27 607,92% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 3 165,70% 2 275,35% 3 393,94% 2 119,37% 4 348,52% 1 455,59% 268,87% -1 852,65% 61 558,50% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,75% 60,75% 62,44% 51,31% 42,11% 93,01% 94,49% 75,67% 99,83% 93,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,83% 153,04% 145,14% 118,57% 3 271,41% 228,35% 146,13% 43,65% 44 155,67% 53,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!