Visa allt om IKEA Industry Älmhult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 504 725 450 681 520 482 458 835 458 698 486 827 489 107 469 876 476 169 606 183
Övrig omsättning 11 119 31 174 6 163 15 364 2 167 2 963 3 134 1 941 3 714 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 548 9 299 15 120 6 367 21 864 29 217 14 566 29 236 -3 059 6 212
Resultat efter finansnetto 12 547 9 288 15 087 6 347 21 871 28 388 12 751 26 458 -7 160 -906
Årets resultat 9 613 5 305 2 368 10 762 1 003 17 362 2 977 383 971 896
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 330 194 680 192 117 197 017 179 468 166 814 175 212 172 944 152 209 167 640
Omsättningstillgångar 136 436 127 211 117 597 115 685 124 961 94 157 81 461 68 091 91 946 102 312
Tillgångar 316 766 321 891 309 714 312 702 304 429 260 971 256 673 241 035 244 155 269 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 591 184 978 179 673 177 305 166 544 165 541 13 278 8 961 8 577 7 606
Obeskattade reserver 45 990 45 700 43 200 40 700 28 000 35 900 29 822 27 938 26 073 39 687
Avsättningar (tkr) 979 646 0 0 730 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 136 182 111 189 132 525 118 165
Kortfristiga skulder 75 206 90 567 86 841 94 697 109 155 59 530 77 391 92 947 76 980 104 494
Skulder och eget kapital 316 766 321 891 309 714 312 702 304 429 260 971 256 673 241 035 244 155 269 952
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 177 1 152 1 137 1 203 1 143 1 120 457 1 397 1 255 1 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 116 184 109 582 105 529 98 905 95 894 98 651 97 798 92 790 99 605 127 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 48 710 47 353 47 012 46 818 42 908 39 207 41 424 40 622 45 998 47 073
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 515 844 481 855 526 645 474 199 460 865 489 790 492 241 471 817 479 883 606 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 225 216 215 222 206 212 246 250 278 325
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 243 2 086 2 421 2 067 2 227 2 296 1 988 1 880 1 713 1 865
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 743 750 741 682 684 685 569 542 538 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 912 42 423 46 103 40 635 50 324 61 908 47 620 62 500 40 086 54 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,99% -13,41% 13,44% 0,03% -5,78% -0,47% 4,09% -1,32% -21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 2,89% 4,88% 2,04% 7,19% 11,21% 5,68% 12,14% -1,25% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,49% 2,06% 2,91% 1,39% 4,77% 6,01% 2,98% 6,23% -0,64% 1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,68% 52,25% 53,64% 51,82% 55,48% 54,90% 53,95% 58,04% 57,94% 53,68%
Rörelsekapital/omsättning 12,13% 8,13% 5,91% 4,57% 3,45% 7,11% 0,83% -5,29% 3,14% -0,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,76% 68,54% 68,89% 66,85% 61,88% 74,16% 14,24% 12,76% 11,38% 13,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,80% 87,24% 85,02% 76,58% 83,25% 98,18% 59,95% 36,97% 68,16% 49,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!