Visa allt om A Skanse & Co Aktiebolag
Visa allt om A Skanse & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 287 42 014 41 587 40 644 579 38 176 39 021 38 118 35 767 34 888
Övrig omsättning - 15 146 - 38 908 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 401 3 432 5 723 857 -110 -4 755 -6 214 -2 883 -2 229 -3 338
Resultat efter finansnetto 8 075 4 903 7 135 2 279 1 503 -3 120 -5 148 -2 123 1 135 3 346
Årets resultat 7 368 3 517 5 990 2 279 1 503 -3 120 -2 732 137 1 277 4 712
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 065 46 826 36 691 36 881 37 026 37 662 38 361 43 581 44 457 32 932
Omsättningstillgångar 14 863 12 885 18 291 11 758 13 065 11 464 12 527 9 355 13 644 18 216
Tillgångar 64 927 59 711 54 982 48 639 50 091 49 126 50 888 52 936 58 101 51 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 380 49 012 45 495 39 505 37 226 35 723 38 843 41 575 42 774 41 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 417 4 676 4 933
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 377 1 201 1 530 684 4 378 3 828 3 777 1 488 0 0
Kortfristiga skulder 8 171 9 498 7 957 8 450 8 487 9 575 8 267 7 456 10 651 4 718
Skulder och eget kapital 64 927 59 711 54 982 48 639 50 091 49 126 50 888 52 936 58 101 51 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 909 1 869 2 013 1 815 1 815 1 262 1 324 1 154 1 035
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 760 748 828 829 819 582 580 553 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 287 42 029 41 733 40 644 39 487 38 176 39 021 38 118 35 767 34 888
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 457 8 403 8 317 8 129 116 7 635 13 007 12 706 11 922 11 629
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 544 537 576 540 536 621 639 569 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 462 3 493 5 913 1 127 526 -4 057 -5 470 -807 -191 -3 083
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 1,03% 2,32% 6 919,69% -98,48% -2,17% 2,37% 6,57% 2,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,45% 8,21% 12,98% 4,73% 3,04% -6,31% -10,10% -3,35% 1,98% 6,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,12% 11,67% 17,16% 5,66% 263,21% -8,13% -13,17% -4,65% 3,22% 9,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 8,06% 24,85% 8,14% 790,67% 4,95% 10,92% 4,98% 8,37% 38,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,84% 82,08% 82,75% 81,22% 74,32% 72,72% 76,33% 81,90% 79,41% 88,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,90% 135,66% 229,87% 139,15% 153,94% 119,73% 151,53% 125,47% 128,10% 386,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...