Visa allt om Alfing i Älmhult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 203 681 119 480 105 558 102 082 90 773 90 565 98 012 99 650 100 275 75 304
Övrig omsättning 1 899 332 86 42 184 37 75 709 176 381
Rörelseresultat (EBIT) 8 780 8 974 6 566 6 583 3 634 5 678 5 150 5 913 5 331 1 961
Resultat efter finansnetto 8 720 8 965 6 577 6 597 3 831 5 841 5 277 6 097 5 348 1 968
Årets resultat 6 087 6 480 4 982 4 437 3 540 4 629 4 288 4 577 3 860 1 467
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 766 30 790 18 907 20 983 23 667 25 165 22 103 22 705 23 455 24 532
Omsättningstillgångar 85 676 56 964 59 772 58 282 50 319 51 351 50 935 45 967 43 723 36 767
Tillgångar 103 442 87 754 78 680 79 265 73 987 76 517 73 038 68 671 67 178 61 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 176 56 433 50 273 51 611 47 494 49 297 44 987 41 020 36 762 33 222
Obeskattade reserver 16 477 13 343 12 742 12 577 11 707 12 460 12 623 13 239 13 436 13 407
Avsättningar (tkr) 371 506 503 522 619 706 346 96 96 96
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 419 17 472 15 162 14 555 14 166 14 054 15 082 14 317 16 884 14 573
Skulder och eget kapital 103 442 87 754 78 680 79 265 73 987 76 517 73 038 68 671 67 178 61 298
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 1 892 692 648 652 659 632 1 121 1 790 1 832 1 841
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 151 27 539 25 282 23 163 21 545 20 580 19 383 19 927 20 343 15 936
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 526 11 839 10 611 9 487 8 494 7 352 7 266 7 993 8 037 6 965
Utdelning till aktieägare 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Omsättning 205 580 119 812 105 644 102 124 90 957 90 602 98 087 100 359 100 451 75 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 81 81 74 70 68 65 73 71 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 434 1 475 1 303 1 379 1 297 1 332 1 508 1 365 1 412 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 495 451 450 439 420 427 407 426 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 671 12 072 9 975 7 476 4 519 6 735 7 573 9 057 8 505 4 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,47% 13,19% 3,41% 12,46% 0,23% -7,60% -1,64% -0,62% 33,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,49% 10,23% 8,36% 8,33% 5,18% 7,64% 7,26% 8,91% 7,99% 3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,31% 7,51% 6,23% 6,47% 4,22% 6,46% 5,41% 6,14% 5,35% 2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,18% 16,74% 16,21% 15,87% 13,70% 14,18% 12,07% 12,25% 12,05% 11,08%
Rörelsekapital/omsättning 28,11% 33,05% 42,26% 42,84% 39,83% 41,18% 36,58% 31,76% 26,77% 29,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,66% 76,17% 76,53% 77,49% 76,53% 77,13% 74,33% 73,94% 69,46% 70,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,49% 138,52% 197,40% 253,14% 200,06% 212,13% 194,01% 139,77% 117,20% 114,20%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...