Visa allt om Aktiebolaget Nylanders Rostfria
Visa allt om Aktiebolaget Nylanders Rostfria

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 964 21 492 18 627 20 558 20 568 35 057 33 020 28 062 46 155 43 162
Övrig omsättning - - 104 125 1 15 - 87 72 606
Rörelseresultat (EBIT) 1 497 -384 -892 -1 134 -2 910 1 020 2 961 808 6 370 5 416
Resultat efter finansnetto 1 739 -41 -688 -1 205 -2 885 1 034 3 034 1 828 6 517 5 437
Årets resultat 1 -41 -45 -427 -1 355 1 074 2 940 1 848 3 750 3 779
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 665 2 571 3 013 3 896 3 683 3 631 1 765 2 713 3 824 2 777
Omsättningstillgångar 16 547 15 047 14 026 13 341 12 637 14 861 26 029 20 014 19 578 18 646
Tillgångar 18 213 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 171 10 169 10 210 10 255 10 299 10 361 9 287 9 414 9 547 8 796
Obeskattade reserver 1 166 1 411 1 277 1 331 1 973 3 042 3 493 4 493 5 284 4 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 876 6 037 5 552 5 652 4 048 5 089 15 013 8 819 8 571 8 603
Skulder och eget kapital 18 213 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 682 566 511 492 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 204 3 531 3 802 3 695 3 847 3 567 3 302 4 673 8 008 11 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 432 1 253 1 589 1 473 1 606 1 668 941 2 059 3 561 4 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 24 964 21 492 18 731 20 683 20 569 35 072 33 020 28 149 46 227 43 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 10 10 11 12 11 19 31 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 774 2 388 1 863 2 056 1 870 2 921 3 002 1 477 1 489 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 550 560 532 509 513 512 392 398 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 367 800 190 96 -1 613 2 124 4 136 1 959 7 578 6 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,15% 15,38% -9,39% -0,05% -41,33% 6,17% 17,67% -39,20% 6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,56% -0,23% -4,04% -6,37% -17,68% 6,16% 10,92% 8,04% 28,16% 25,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,98% -0,19% -3,69% -5,34% -14,03% 3,25% 9,19% 6,51% 14,28% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,83% 74,11% 77,34% 74,57% 77,10% 74,25% 74,38% 72,87% 72,67% 65,39%
Rörelsekapital/omsättning 38,74% 41,92% 45,49% 37,40% 41,76% 27,87% 33,36% 39,89% 23,85% 23,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,84% 63,97% 65,77% 65,18% 72,02% 68,15% 42,68% 55,66% 57,05% 54,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,17% 196,79% 195,23% 180,20% 210,00% 208,67% 144,42% 182,44% 167,78% 137,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...