Visa allt om Licon Aktiebolag
Visa allt om Licon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 63 94 25 58 74 69 128 62 200 250
Övrig omsättning - - - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -228 -273 -361 -235 -290 -244 -147 -484 -379 -637
Resultat efter finansnetto -323 -3 456 117 213 132 342 -750 -680 3 -40
Årets resultat -323 -3 456 117 213 132 342 -750 -680 3 -40
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 148 6 565 9 296 11 594 12 446 11 787 10 419 12 395 12 700 12 668
Omsättningstillgångar 505 2 202 3 241 897 340 1 076 2 473 2 609 2 583 3 074
Tillgångar 7 652 8 766 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 575 8 712 12 515 12 398 12 704 12 818 12 830 14 036 15 172 15 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 54 23 93 82 46 61 967 111 345
Skulder och eget kapital 7 652 8 766 12 538 12 491 12 786 12 863 12 892 15 004 15 283 15 742
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 110 138 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 150 0 0 0 0 50 36 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 8 21 12 19 7 19 96 122 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
Omsättning 63 94 25 58 74 74 128 62 200 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 62 200 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 308 352 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -228 -273 -361 -235 -290 -236 -139 -472 -364 -620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,98% 276,00% -56,90% -21,62% 7,25% -46,09% 106,45% -69,00% -20,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,98% -3,10% 0,94% 1,70% 1,03% 2,66% -1,09% -3,17% 0,03% -0,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -361,90% -289,36% 472,00% 365,52% 178,38% 495,65% -110,16% -767,74% 2,00% -15,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning 679,37% 2 285,11% 12 872,00% 1 386,21% 348,65% 1 492,75% 1 884,38% 2 648,39% 1 236,00% 1 091,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,99% 99,38% 99,82% 99,26% 99,36% 99,65% 99,52% 93,55% 99,27% 97,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 655,84% 4 077,78% 14 082,61% 959,14% 409,76% 2 328,26% 4 031,15% 267,63% 2 156,76% 846,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...