Visa allt om Norr-El i Täby Installationsaktiebolag
Visa allt om Norr-El i Täby Installationsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 473 761 1 023 1 944 2 415 2 661 2 448 3 798 3 772 3 981
Övrig omsättning - - 21 - - - 14 - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 363 -615 -286 -385 -334 89 -284 37 -403 273
Resultat efter finansnetto 351 -631 -311 -417 -355 70 -291 24 -415 271
Årets resultat 351 -631 -311 -417 -355 70 -291 74 -142 155
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 565 526 531 522 460 436 426 444 457
Omsättningstillgångar 989 158 598 317 450 624 411 877 928 1 058
Tillgångar 1 552 723 1 124 848 972 1 084 847 1 303 1 372 1 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 165 597 188 95 210 140 431 357 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 50 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 94 38 0 84 33 3 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 342 520 528 576 843 872 607 872 965 628
Skulder och eget kapital 1 552 723 1 124 848 972 1 084 847 1 303 1 372 1 515
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 102 174 177 177 171 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 433 428 384 775 805 646 532 830 813 684
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 82 93 207 282 325 305 354 338 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 1 473 761 1 044 1 944 2 415 2 661 2 462 3 798 3 772 3 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 5 4 3 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 737 381 512 648 483 665 816 760 754 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 259 246 319 237 292 341 277 273 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 372 -606 -260 -347 -308 113 -248 103 -328 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 93,56% -25,61% -47,38% -19,50% -9,24% 8,70% -35,55% 0,69% -5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,39% -85,06% -25,36% -45,40% -34,16% 8,21% -33,41% 2,84% -28,94% 18,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,64% -80,81% -27,86% -19,80% -13,75% 3,34% -11,56% 0,97% -10,52% 6,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 51,61% 56,74% 53,42% 63,62% 69,53% 49,89% 51,17% 43,41%
Rörelsekapital/omsättning 43,92% -47,57% 6,84% -13,32% -16,27% -9,32% -8,01% 0,13% -0,98% 10,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,91% 22,82% 53,11% 22,17% 9,77% 19,37% 16,53% 33,08% 28,64% 52,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,18% 30,38% 113,26% 55,03% 53,38% 71,56% 67,71% 52,06% 64,46% 88,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...