Visa allt om JH Johan Hornhammar Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 160 300 469 1 072 1 032 898 465 768 1 545 1 832
Övrig omsättning 52 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -111 -217 -74 -174 82 264 51 -47 218 410
Resultat efter finansnetto -111 -217 576 -238 81 263 51 -46 229 398
Årets resultat -111 -217 576 -238 30 199 193 -38 110 177
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 442 1 080 1 080 1 427 100 125 90 32 17 0
Omsättningstillgångar 317 412 782 530 837 780 742 743 871 721
Tillgångar 1 759 1 492 1 862 1 957 937 905 832 775 887 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 934 1 151 575 838 808 609 462 500 390
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 198 205 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 277 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 936 558 711 104 99 97 223 115 182 198
Skulder och eget kapital 1 759 1 492 1 862 1 957 937 905 832 775 887 721
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 142 93 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 70 110 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 25 0 0 46 0 0
Omsättning 212 300 469 1 072 1 032 913 465 768 1 545 1 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 160 300 469 1 072 1 032 898 465 768 1 545 1 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 9 20 22 83 363 94 84 182 171 203
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 -217 -74 -174 82 264 51 -47 218 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,67% -36,03% -56,25% 3,88% 14,92% 93,12% -39,45% -50,29% -15,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,31% -14,54% 32,06% -8,89% 8,75% 29,17% 6,13% -5,68% 25,93% 57,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -69,38% -72,33% 127,29% -16,23% 7,95% 29,40% 10,97% -5,73% 14,89% 22,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -386,88% -48,67% 15,14% 39,74% 71,51% 76,06% 111,61% 81,77% 44,60% 28,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,79% 62,60% 61,82% 29,38% 89,43% 89,28% 73,20% 79,54% 74,40% 68,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,87% 73,84% 109,99% 509,62% 845,45% 804,12% 332,74% 646,09% 478,57% 364,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!