Visa allt om Magnora Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 478 742 2 083 704 1 377 633 1 507 163 1 416 900 1 386 423 1 358 261 1 319 697 1 317 461 1 315 017
Övrig omsättning 17 523 2 274 15 999 27 714 30 022 28 456 24 239 4 477 9 724 11 476
Rörelseresultat (EBIT) 83 021 81 855 11 595 12 561 -6 046 -20 866 11 739 -20 936 -35 662 -17 861
Resultat efter finansnetto 47 180 -19 731 1 418 74 091 -33 354 -51 384 -5 679 -13 557 -63 849 -49 145
Årets resultat 35 502 -22 930 -4 939 60 535 -46 812 -59 615 -11 962 -13 164 -27 568 -16 276
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 814 572 1 938 825 419 496 604 235 564 695 569 910 575 314 533 232 576 950 581 007
Omsättningstillgångar 361 452 333 418 300 152 296 056 285 919 274 567 316 593 269 585 298 844 314 649
Tillgångar 2 176 024 2 272 243 719 648 900 291 850 614 844 477 891 907 802 817 875 794 895 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 978 6 636 28 312 77 768 18 380 27 660 63 916 51 764 71 958 100 293
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 28 403 9 951 31 951 64 018
Avsättningar (tkr) 0 0 10 630 0 0 5 146 29 182 23 151 11 965 18 003
Långfristiga skulder 1 487 366 1 718 649 256 632 311 081 286 758 257 208 176 852 238 302 226 683 221 811
Kortfristiga skulder 633 680 546 958 424 074 511 442 545 476 554 463 593 554 479 649 533 237 491 531
Skulder och eget kapital 2 176 024 2 272 243 719 648 900 291 850 614 844 477 891 907 802 817 875 794 895 656
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 16 414 24 704 23 830 37 104 44 145 39 632 37 522 27 858 36 054 38 374
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 566 785 808 231 521 520 565 119 540 622 531 201 494 484 478 613 495 335 482 065
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 243 038 342 212 226 964 236 405 216 627 208 731 190 622 185 795 177 492 172 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 496 265 2 085 978 1 393 632 1 534 877 1 446 922 1 414 879 1 382 500 1 324 174 1 327 185 1 326 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 340 1 322 1 351 1 311 1 321 1 307 1 190 1 161 1 187 1 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 104 1 576 1 020 1 150 1 073 1 061 1 141 1 137 1 110 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 916 585 648 605 601 622 600 607 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 340 071 445 859 75 735 84 391 66 220 45 618 72 604 55 947 42 622 61 009
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,03% - -8,59% 6,37% 2,20% 2,07% 2,92% 0,17% 0,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,14% 4,20% 3,80% 11,51% -0,34% -1,86% 2,45% 1,64% -3,92% -2,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% 4,58% 1,99% 6,87% -0,20% -1,13% 1,61% 1,00% -2,61% -1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,40%
Rörelsekapital/omsättning -18,41% -10,25% -9,00% -14,29% -18,32% -20,19% -20,39% -15,92% -17,79% -13,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,53% 0,29% 3,93% 8,64% 2,16% 3,28% 7,17% 6,45% 8,22% 11,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,04% 60,96% 70,78% 57,89% 52,42% 49,52% 53,34% 52,38% 51,27% 57,37%

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 445 22 305 12 912 22 559 22 950 22 330 33 569 26 827 27 735 28 453
Övrig omsättning 4 520 0 98 86 15 409 0 7 501 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 375 -1 871 -3 976 3 045 2 437 -2 779 9 810 5 082 2 342 4 732
Resultat efter finansnetto -1 316 -4 031 2 008 12 -68 222 2 342 15 675 11 558 9 894 14 523
Årets resultat 17 967 11 309 2 343 3 787 -67 464 2 098 11 983 7 988 5 116 8 841
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 823 343 360 368 904 548 500 616 291 409 065 395 585 388 177 371 740 342 973
Omsättningstillgångar 35 023 24 903 7 094 12 582 12 181 9 982 19 379 13 683 13 498 30 861
Tillgångar 367 846 368 263 375 998 561 082 628 472 419 047 414 964 401 860 385 238 373 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 795 218 828 207 519 367 111 363 324 333 426 331 328 319 345 311 357 306 241
Obeskattade reserver 16 074 13 847 13 660 14 878 18 879 19 997 20 597 20 073 21 289 19 009
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 000 102 765 128 000 163 707 171 600 48 750 40 000 43 000 30 400 26 400
Kortfristiga skulder 27 977 32 823 26 819 15 386 74 669 16 874 23 039 19 442 22 192 22 184
Skulder och eget kapital 367 846 368 263 375 998 561 082 628 472 419 047 414 964 401 860 385 238 373 834
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 816 3 053 2 128 3 292 3 652 3 015 3 730 2 758 2 738 2 754
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 841 1 521 1 023 1 117 1 155 2 150 2 087 1 978 3 660 2 659
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 369 2 453 1 766 1 991 2 033 2 291 2 313 2 011 2 868 2 319
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 965 22 305 13 010 22 645 22 965 22 739 33 569 26 834 28 236 28 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 4 5 5 6 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 223 7 435 4 304 5 640 5 738 4 466 6 714 4 471 3 962 5 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 101 2 446 1 645 1 534 1 644 1 424 1 570 1 213 1 401 1 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 290 -1 254 -3 812 3 271 2 600 -2 779 9 810 5 082 2 618 5 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,11% - -42,76% -1,70% 2,78% -33,48% 25,13% -3,27% -2,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,74% 0,90% 2,90% 2,51% -9,76% 1,44% 4,64% 3,79% 3,23% 4,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,08% 14,80% 84,54% 62,47% -267,17% 27,00% 57,41% 56,82% 44,82% 61,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 109,33% -35,51% -152,76% -12,43% -272,28% -30,86% -10,90% -21,47% -31,35% 30,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,78% 62,35% 58,03% 67,50% 60,15% 83,29% 83,72% 83,36% 84,89% 85,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,18% 75,87% 26,45% 81,78% 16,31% 59,16% 84,11% 70,38% 60,82% 139,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!