Visa allt om Aderans Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 82 916 76 571 77 022 89 927 84 869 87 405 83 153 82 499 79 221 76 312
Övrig omsättning 0 2 199 2 956 50 0 104 254 207 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 238 -905 1 044 449 -48 -200 -2 754 -2 015 1 111 6 906
Resultat efter finansnetto -3 320 -1 519 1 114 -157 -842 -959 -3 419 -2 327 833 6 650
Årets resultat -3 320 -1 519 1 114 -157 -842 -959 -3 858 -1 901 581 5 119
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 607 6 702 5 609 7 486 8 889 9 861 9 429 11 513 6 066 3 184
Omsättningstillgångar 34 607 36 987 41 311 42 850 38 015 38 225 36 218 33 676 32 469 32 535
Tillgångar 40 214 43 689 46 920 50 336 46 904 48 086 45 647 45 189 38 535 35 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 956 17 342 18 861 17 747 18 088 18 930 19 889 23 747 25 649 25 067
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 537 10 130 11 792 12 201 12 037 11 682 5 544 7 519 0 0
Kortfristiga skulder 18 721 16 217 16 267 20 388 16 779 17 474 20 214 13 923 12 886 10 652
Skulder och eget kapital 40 214 43 689 46 920 50 336 46 904 48 086 45 647 45 189 38 535 35 719
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 106 2 217 2 186 2 032 1 902 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 256 20 826 21 106 23 952 22 414 - - 25 213 23 850 20 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 644 6 596 7 643 9 061 9 040 0 0 9 019 8 353 7 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 916 78 770 79 978 89 977 84 869 87 509 83 407 82 706 79 221 76 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 39 53 54 60 60 64 60 62 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 843 1 963 1 453 1 665 1 414 1 457 1 299 1 375 1 278 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 756 863 623 718 607 634 589 601 549 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 1 431 3 689 3 122 2 450 2 242 78 341 2 859 8 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,29% -0,59% -14,35% 5,96% -2,90% 5,11% 0,79% 4,14% 3,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,52% -2,03% 3,40% 0,94% 0,04% -0,36% -5,96% -4,36% 2,95% 19,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,68% -1,16% 2,07% 0,52% 0,02% -0,20% -3,27% -2,39% 1,43% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,75% 67,89% 67,07% 66,93% 67,61% 65,37% 64,90% 64,24% 67,78% 68,27%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 27,13% 32,52% 24,98% 25,02% 23,74% 19,25% 23,94% 24,72% 28,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,70% 39,69% 40,20% 35,26% 38,56% 39,37% 43,57% 52,55% 66,56% 70,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,03% 101,87% 112,42% 69,96% 82,62% 79,79% 74,36% 110,19% 127,60% 208,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!