Visa allt om Aktiebolaget Stigs Auto-Shop

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 341 11 432 11 017 11 341 10 749 10 252 10 405 9 565 9 520 10 156
Övrig omsättning 4 106 112 15 2 39 0 0 17 0 2
Rörelseresultat (EBIT) 3 245 472 229 403 630 349 655 304 378 454
Resultat efter finansnetto 3 257 766 244 409 750 360 669 337 444 694
Årets resultat 2 521 722 197 325 570 273 516 236 347 656
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 366 1 391 1 923 1 989 2 038 1 835 1 863 1 200 1 211 1 227
Omsättningstillgångar 4 909 3 842 3 779 3 974 4 668 5 239 5 746 6 547 7 092 7 722
Tillgångar 6 275 5 232 5 702 5 963 6 706 7 075 7 609 7 747 8 303 8 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 196 3 754 4 079 4 873 5 458 5 756 6 337 6 661 7 271 7 854
Obeskattade reserver 21 21 24 33 53 17 28 32 4 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 058 1 457 1 600 1 056 1 195 1 301 1 244 1 054 1 028 1 078
Skulder och eget kapital 6 275 5 232 5 702 5 963 6 706 7 075 7 609 7 747 8 303 8 949
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 679 1 662 1 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 979 949 1 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 910 868 854 840 846 930
Omsättning 13 447 11 544 11 032 11 343 10 788 10 252 10 405 9 582 9 520 10 158
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 868 2 286 2 203 2 268 2 687 2 563 2 601 2 391 1 904 2 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 686 634 632 743 723 675 671 527 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 270 497 259 452 661 376 682 327 394 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,29% 3,77% -2,86% 5,51% 4,85% -1,47% 8,78% 0,47% -6,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,92% 14,64% 4,30% 6,88% 11,18% 5,07% 8,81% 4,35% 5,36% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,88% 6,70% 2,22% 3,62% 6,98% 3,50% 6,44% 3,52% 4,67% 6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,52% 39,92% 38,09% 41,68% 41,26% 40,10% 40,80% 40,28% 39,91% 40,31%
Rörelsekapital/omsättning 41,23% 20,86% 19,78% 25,73% 32,31% 38,41% 43,27% 57,43% 63,70% 65,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,07% 72,06% 71,86% 82,15% 82,01% 81,54% 83,57% 86,30% 87,61% 87,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 463,99% 194,58% 173,81% 279,83% 307,87% 321,37% 376,85% 529,51% 590,95% 628,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!