Visa allt om Mathiassons Plåtservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 18 331 15 067 12 564 16 690 12 969 11 887 11 667 14 681 12 061 12 670
Övrig omsättning 139 214 805 329 395 280 41 537 48 577
Rörelseresultat (EBIT) 907 772 2 810 1 421 1 586 316 -37 285 773 983
Resultat efter finansnetto 895 760 2 800 1 420 1 585 311 -48 273 748 925
Årets resultat 547 300 1 474 989 1 008 139 135 198 518 554
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 537 2 049 1 416 366 508 519 545 926 946 2 087
Omsättningstillgångar 8 062 6 468 6 438 5 341 4 634 3 434 3 263 3 908 4 240 3 594
Tillgångar 9 599 8 517 7 854 5 707 5 142 3 953 3 808 4 834 5 186 5 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 775 3 228 2 928 1 454 1 465 557 417 472 789 822
Obeskattade reserver 2 661 2 517 2 371 1 454 1 301 1 044 945 1 192 1 254 1 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 105 200 0 0 0 160 324 442 1 302
Kortfristiga skulder 2 875 2 667 2 355 2 798 2 376 2 352 2 286 2 847 2 701 2 300
Skulder och eget kapital 9 599 8 517 7 854 5 707 5 142 3 953 3 808 4 834 5 186 5 681
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 846 3 408 3 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 493 1 194 1 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 100 0 190 515 550
Omsättning 18 470 15 281 13 369 17 019 13 364 12 167 11 708 15 218 12 109 13 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 11 10 12 13 13 13 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 222 1 370 1 256 1 391 998 914 897 1 129 1 096 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 473 432 425 427 414 380 417 385 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 439 1 200 3 150 1 579 1 784 540 386 638 1 151 1 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,66% 19,92% -24,72% 28,69% 9,10% 1,89% -20,53% 21,72% -4,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,45% 9,06% 35,78% 24,90% 30,84% 7,99% -0,95% 5,92% 14,92% 17,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,95% 5,12% 22,37% 8,51% 12,23% 2,66% -0,31% 1,95% 6,42% 7,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,32% 52,79% 59,42% 54,27% 62,13% 62,42% 65,08% 45,74% 54,37% 55,15%
Rörelsekapital/omsättning 28,30% 25,23% 32,50% 15,24% 17,41% 9,10% 8,37% 7,23% 12,76% 10,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,95% 60,95% 60,83% 45,35% 48,23% 34,69% 30,31% 29,00% 34,07% 31,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,31% 196,59% 234,44% 170,55% 168,60% 118,66% 107,31% 101,05% 148,28% 145,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!