Visa allt om Bausch & Lomb Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 340 921 327 627 322 934 290 472 287 394 278 564 247 904 254 758 238 098 209 379
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 206 11 776 11 884 8 766 9 444 6 424 12 991 14 677 7 543 -3 529
Resultat efter finansnetto 10 978 11 525 11 643 8 537 9 159 6 889 13 532 14 592 7 657 -3 512
Årets resultat 8 618 8 990 8 818 6 556 7 525 4 711 10 085 11 245 5 708 99
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 632 730 850 288 88 209 376 10 932 5 176
Omsättningstillgångar 95 204 83 839 86 937 84 938 78 797 60 206 102 148 68 024 55 931 63 943
Tillgångar 95 380 84 471 87 667 85 788 79 085 60 294 102 357 68 400 66 863 69 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 664 32 046 23 056 14 238 19 682 12 156 57 445 47 359 36 116 30 408
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 716 52 425 64 611 71 550 59 403 48 138 44 912 21 040 30 749 38 710
Skulder och eget kapital 95 380 84 471 87 667 85 788 79 085 60 294 102 357 68 400 66 863 69 118
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 143 1 920 1 890 1 797 1 728 1 658 1 512 0 1 117 3 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 33 944 28 572 25 807 25 610 24 914 22 450 22 224 23 467 21 145 30 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 14 651 12 012 10 634 7 289 10 201 9 713 9 461 6 206 8 696 7 774
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 12 000 0 50 000 0 0 0
Omsättning 340 921 327 627 322 934 290 472 287 394 278 564 247 904 254 758 238 098 209 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 40 38 38 37 36 36 36 35 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 254 8 191 8 498 7 644 7 767 7 738 6 886 7 077 6 803 4 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 235 1 152 1 092 1 094 1 119 1 061 1 038 1 061 1 072 1 247
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 860 12 342 12 491 9 179 9 696 6 674 13 158 15 193 8 190 -2 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,06% 1,45% 11,18% 1,07% 3,17% 12,37% -2,69% 7,00% 13,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,75% 13,94% 13,56% 10,22% 11,95% 11,66% 13,30% 21,58% 11,70% -4,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,29% 3,59% 3,68% 3,02% 3,29% 2,52% 5,49% 5,79% 3,29% -1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,39% 35,07% 31,67% 37,27% 33,39% 29,02% 35,89% 35,63% 37,07% 43,74%
Rörelsekapital/omsättning 6,60% 9,59% 6,91% 4,61% 6,75% 4,33% 23,09% 18,44% 10,58% 12,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,76% 37,94% 26,30% 16,60% 24,89% 20,16% 56,12% 69,24% 54,01% 43,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,92% 132,13% 99,39% 84,08% 116,87% 105,81% 204,50% 288,24% 163,46% 153,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!