Visa allt om Mälaröarnas Båtvarv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 078 9 371 10 524 9 393 9 040 8 532 7 469 7 316 7 127 7 194
Övrig omsättning 64 36 35 35 33 33 59 21 21 49
Rörelseresultat (EBIT) 1 419 509 2 178 759 1 100 1 521 662 385 -149 1 003
Resultat efter finansnetto 1 436 509 2 177 758 1 100 1 522 663 386 -145 1 023
Årets resultat 920 392 1 172 541 884 843 497 278 264 588
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 1 433 1 503 777 413 568 345 202 102 151
Omsättningstillgångar 9 397 8 609 8 989 7 275 7 694 6 815 5 990 5 645 5 417 5 693
Tillgångar 10 408 10 041 10 493 8 052 8 108 7 383 6 335 5 847 5 520 5 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 575 5 842 5 634 4 639 4 270 3 555 2 876 2 539 2 418 2 309
Obeskattade reserver 2 150 1 861 1 856 1 171 1 111 1 149 721 702 682 1 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 683 2 338 3 003 2 242 2 726 2 678 2 739 2 607 2 420 2 357
Skulder och eget kapital 10 408 10 041 10 493 8 052 8 108 7 383 6 335 5 847 5 520 5 844
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 119 2 165 2 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 783 791 773
Utdelning till aktieägare 195 0 184 177 172 169 163 160 156 156
Omsättning 8 142 9 407 10 559 9 428 9 073 8 565 7 528 7 337 7 148 7 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 020 1 562 1 503 1 342 1 291 1 219 1 067 1 045 1 018 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 505 479 502 464 481 489 438 437 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 842 962 2 485 938 1 255 1 668 765 435 -100 1 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,80% -10,96% 12,04% 3,90% 5,95% 14,23% 2,09% 2,65% -0,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,81% 5,07% 20,76% 9,43% 13,58% 20,61% 10,47% 6,60% -2,61% 17,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,79% 5,43% 20,70% 8,08% 12,18% 17,84% 8,88% 5,28% -2,02% 14,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,90% 62,29% 69,63% 68,27% 68,75% 75,52% 74,96% 66,99% 69,82% 71,09%
Rörelsekapital/omsättning 95,49% 66,92% 56,88% 53,58% 54,96% 48,49% 43,53% 41,53% 42,05% 46,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,29% 72,64% 67,49% 68,96% 63,35% 60,29% 54,28% 52,79% 53,44% 55,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 552,64% 363,13% 295,47% 318,15% 277,99% 246,64% 210,51% 207,29% 215,66% 228,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!