Visa allt om Swestrap Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 55 940 61 583 59 129 60 826 63 427 68 879 73 376 75 929 75 284 74 804
Övrig omsättning 12 67 215 982 - 118 167 30 34 14
Rörelseresultat (EBIT) 83 973 1 181 -2 297 -17 -1 661 2 021 1 062 1 108 452
Resultat efter finansnetto 4 889 1 110 -2 450 7 -1 718 1 977 1 075 1 129 146
Årets resultat -121 152 947 -1 040 182 0 914 497 607 11
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 781 4 407 4 435 3 128 3 944 4 857 5 437 6 443 8 106 9 358
Omsättningstillgångar 23 296 21 151 22 162 22 094 24 284 24 153 24 725 23 755 21 278 19 291
Tillgångar 28 077 25 559 26 597 25 222 28 228 29 010 30 163 30 198 29 386 28 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 735 7 857 7 705 6 758 7 798 7 616 8 616 7 702 8 766 8 310
Obeskattade reserver 821 1 000 518 821 1 953 2 293 4 182 3 648 3 262 2 977
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 998 7 259 8 137 10 839 8 174 7 303 11 552 7 669 8 910
Kortfristiga skulder 19 520 14 704 11 115 9 506 7 638 10 927 10 062 7 297 9 689 8 453
Skulder och eget kapital 28 077 25 559 26 597 25 222 28 228 29 010 30 163 30 198 29 386 28 650
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 1 284 755 460 755 940 832 750 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 6 268 7 445 7 569 7 910 8 031 8 040 8 198 7 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 010 3 010 2 837 3 046 3 238 3 316 3 242 3 073
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 400 0
Omsättning 55 952 61 650 59 344 61 808 63 427 68 997 73 543 75 959 75 318 74 818
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 22 24 25 27 30 27 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 664 2 933 2 688 2 534 2 537 2 551 2 446 2 812 2 788 2 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 501 485 481 458 449 418 461 471 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 771 1 593 1 875 -1 165 1 126 -565 3 144 2 219 2 300 1 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,16% 4,15% -2,79% -4,10% -7,92% -6,13% -3,36% 0,86% 0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% 4,01% 4,62% -8,83% 0,47% -5,11% 7,40% 4,68% 4,92% 2,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 1,66% 2,08% -3,66% 0,21% -2,15% 3,04% 1,86% 1,92% 0,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,01% 33,93% 36,45% 32,51% 35,69% 33,36% 34,57% 34,42% 34,37% 35,80%
Rörelsekapital/omsättning 6,75% 10,47% 18,68% 20,70% 26,24% 19,20% 19,98% 21,68% 15,39% 14,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,83% 33,79% 30,49% 29,33% 33,02% 32,08% 38,78% 34,41% 38,01% 36,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,29% 38,00% 63,35% 71,48% 134,25% 92,37% 97,70% 127,00% 88,58% 89,86%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...