Visa allt om Emerson Process Management AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09
Nettoomsättning 438 908 432 985 233 166 195 515 253 477 226 244 171 838 208 773 200 185 160 313
Övrig omsättning 26 836 23 307 40 583 1 281 668 721 503 625 463 189
Rörelseresultat (EBIT) 38 759 35 443 8 691 -3 078 8 172 10 612 -7 691 3 111 11 357 1 548
Resultat efter finansnetto 37 657 34 982 8 683 -3 090 8 136 10 602 -7 694 3 111 11 351 1 692
Årets resultat 29 255 27 134 6 767 -2 599 5 945 7 938 -6 248 2 234 8 682 3 261
Balansräkningar (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 760 64 399 63 042 63 932 63 959 63 793 64 514 62 805 62 537 62 640
Omsättningstillgångar 198 872 175 700 115 571 76 685 81 880 79 529 76 812 93 343 91 084 88 889
Tillgångar 263 632 240 099 178 613 140 617 145 839 143 322 141 326 156 148 153 621 151 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 364 117 109 95 942 89 175 91 774 99 829 91 892 108 140 105 906 107 224
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 126 176 237 145 135 44 74 83 126 169
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 142 122 814 82 434 51 297 53 930 43 449 49 360 47 925 47 589 44 136
Skulder och eget kapital 263 632 240 099 178 613 140 617 145 839 143 322 141 326 156 148 153 621 151 529
Löner & utdelning (tkr)
2023-09
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
Löner till styrelse & VD 1 022 972 944 831 898 826 1 748 2 058 1 869 1 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 66 362 62 743 69 599 42 248 44 687 39 248 36 699 33 431 31 267 27 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 103 34 384 32 440 24 621 22 982 21 443 20 155 4 887 15 290 14 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Omsättning 465 744 456 292 273 749 196 796 254 145 226 965 172 341 209 398 200 648 160 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 92 95 67 70 65 61 60 57 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 771 4 706 2 454 2 918 3 621 3 481 2 817 3 480 3 512 2 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 186 1 148 1 130 1 051 1 071 1 042 1 042 1 032 1 021 928
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 610 38 170 9 256 -2 464 8 747 11 032 -7 426 3 458 11 676 1 854
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,37% 85,70% 19,26% -22,87% 12,04% 31,66% -17,69% 4,29% 24,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,07% 14,80% 4,88% -2,19% 5,60% 7,41% -5,43% 2,01% 7,41% 1,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 8,21% 3,74% -1,57% 3,22% 4,70% -4,46% 1,50% 5,68% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,44% 41,30% 45,62% 47,27% 45,15% 49,35% 51,24% 49,45% 52,80% 52,52%
Rörelsekapital/omsättning 18,62% 12,21% 14,21% 12,99% 11,03% 15,95% 15,98% 21,75% 21,73% 27,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,52% 48,78% 53,72% 63,42% 62,93% 69,65% 65,02% 69,25% 68,94% 70,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,42% 123,29% 111,35% 113,73% 127,97% 166,52% 138,62% 174,52% 141,28% 176,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!