Visa allt om Rinkaby Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 209 090 201 694 208 490 182 442 171 129 160 074 141 776 161 333 170 917 208 334
Övrig omsättning 5 992 5 344 5 006 4 464 4 337 4 344 3 666 3 809 4 208 4 354
Rörelseresultat (EBIT) 13 421 -111 1 010 1 049 -2 034 2 691 5 389 6 007 8 767 17 350
Resultat efter finansnetto 14 025 757 1 863 1 954 -1 159 2 139 5 711 6 387 9 041 17 363
Årets resultat 11 319 867 1 812 919 -797 1 388 4 238 6 677 5 111 16 347
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 635 39 892 5 761 6 775 4 338 41 981 41 539 41 984 45 102 48 296
Omsättningstillgångar 114 674 108 365 122 187 135 883 122 825 81 665 92 649 93 812 95 522 82 639
Tillgångar 147 309 148 257 127 948 142 658 127 163 123 647 134 188 135 795 140 624 130 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 078 100 759 99 892 98 079 97 160 97 958 96 569 111 920 120 243 115 132
Obeskattade reserver 0 395 775 1 263 511 767 445 179 2 373 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 348 232 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 231 47 103 27 281 43 316 29 492 24 575 36 941 23 696 18 008 15 513
Skulder och eget kapital 147 309 148 257 127 948 142 658 127 163 123 647 134 188 135 795 140 624 130 934
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 650 620 610 600 570 560 570 570 546 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 034 15 833 16 626 15 746 14 738 11 470 11 198 11 698 12 448 12 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 399 7 021 7 639 6 939 6 381 4 829 4 617 4 787 4 936 4 805
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 000 15 000 0
Omsättning 215 082 207 038 213 496 186 906 175 466 164 418 145 442 165 142 175 125 212 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 40 46 43 41 35 33 38 41 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 863 5 042 4 532 4 243 4 174 4 574 4 296 4 246 4 169 5 081
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 603 552 556 552 508 510 461 447 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 284 2 115 3 379 2 382 -729 4 907 7 681 9 262 12 711 21 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,67% -3,26% 14,28% 6,61% 6,91% 12,91% -12,12% -5,61% -17,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,52% 0,51% 1,46% 1,37% -0,83% 2,20% 4,26% 4,70% 6,43% 13,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,71% 0,38% 0,90% 1,07% -0,62% 1,70% 4,03% 3,96% 5,29% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,43% 24,38% 25,68% 26,90% 27,59% 26,97% 28,73% 26,82% 28,29% 27,19%
Rörelsekapital/omsättning 37,99% 30,37% 45,52% 50,74% 54,54% 35,66% 39,29% 43,46% 45,35% 32,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,08% 68,17% 78,54% 69,44% 76,72% 79,71% 72,22% 82,52% 86,75% 88,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,35% 68,48% 232,42% 137,74% 202,19% 93,37% 110,01% 178,28% 207,41% 151,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!