Visa allt om Ydre-Grinden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 141 084 123 633 99 481 108 811 116 581 128 835 128 411 105 771 99 935 88 793
Övrig omsättning 181 708 1 313 408 630 389 343 588 659 365
Rörelseresultat (EBIT) 1 226 1 434 667 8 574 4 264 5 432 8 922 -7 592 -2 335 -4 256
Resultat efter finansnetto 1 103 855 484 8 380 4 018 5 000 8 359 -8 008 -2 601 -4 216
Årets resultat 842 684 413 4 727 2 371 4 889 8 368 -7 997 -2 615 -2 408
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 542 7 660 7 924 7 708 7 912 7 620 7 862 8 582 9 715 10 053
Omsättningstillgångar 38 980 33 260 35 786 40 899 33 479 47 743 37 173 28 425 30 972 34 641
Tillgångar 46 523 40 921 43 710 48 607 41 391 55 363 45 035 37 008 40 687 44 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 506 19 663 18 979 25 566 22 499 26 128 21 239 12 870 20 867 23 482
Obeskattade reserver 3 154 3 154 3 154 3 154 1 025 0 971 0 0 0
Avsättningar (tkr) 33 145 154 1 364 1 000 1 000 0 420 192 563
Långfristiga skulder 1 073 0 500 1 500 3 500 5 500 7 500 5 500 6 500 7 500
Kortfristiga skulder 21 757 17 959 20 923 17 023 13 366 22 735 15 325 18 218 13 128 13 149
Skulder och eget kapital 46 523 40 921 43 710 48 607 41 391 55 363 45 035 37 008 40 687 44 694
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 1 222 1 175 1 137 1 347 792 228 1 384 1 083 1 463 1 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 785 14 938 15 147 13 564 14 183 14 298 15 628 14 707 14 210 15 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 461 7 287 7 531 4 520 7 255 5 120 7 099 6 831 7 303 7 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 0
Omsättning 141 265 124 341 100 794 109 219 117 211 129 224 128 754 106 359 100 594 89 158
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 36 36 35 35 30 38 41 43 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 813 3 434 2 763 3 109 3 331 4 295 3 379 2 580 2 324 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 665 670 617 649 709 646 564 540 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 118 2 312 1 521 9 312 5 033 5 909 9 763 -6 412 -1 204 -3 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,12% 24,28% -8,57% -6,66% -9,51% 0,33% 21,40% 5,84% 12,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,77% 3,60% 1,60% 17,64% 10,47% 9,98% 19,95% -20,50% -5,50% -8,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,92% 1,19% 0,70% 7,88% 3,72% 4,29% 7,00% -7,17% -2,24% -4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,64% 32,05% 37,78% 41,03% 36,13% 33,67% 35,27% 24,89% 35,67% 34,23%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 12,38% 14,94% 21,94% 17,25% 19,41% 17,01% 9,65% 17,86% 24,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,37% 54,06% 49,05% 57,66% 56,29% 47,19% 48,84% 34,78% 51,29% 52,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,11% 91,05% 89,58% 160,67% 137,77% 144,13% 143,77% 72,97% 118,78% 158,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!