Visa allt om Åmlidens El Aktiebolag
Visa allt om Åmlidens El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 859 1 982 1 598 1 733 1 753 1 855 1 379
Övrig omsättning 9 29 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 29 0 -17 -78 219 42 -88 74 9
Resultat efter finansnetto 9 29 2 -23 -88 212 32 -97 59 -11
Årets resultat 7 22 1 40 -40 135 32 -97 52 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 63 80 0 0 0
Omsättningstillgångar 395 386 358 371 826 585 384 527 523 599
Tillgångar 395 386 358 371 826 648 463 527 523 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 144 122 229 189 229 93 61 158 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 177 17 61 45 39 220
Kortfristiga skulder 243 241 236 142 461 355 308 421 326 273
Skulder och eget kapital 395 386 358 371 826 648 463 527 523 599
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 680 1 487 970 1 187 1 278 1 087 930
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 128 408 281 334 455 293 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 29 0 859 1 982 1 598 1 733 1 753 1 855 1 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 4 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 496 533 433 438 618 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 491 426 386 436 463 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 29 0 -17 -78 236 46 -88 74 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -56,66% 24,03% -7,79% -1,14% -5,50% 34,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -4,31% -9,44% 33,95% 9,07% -16,70% 14,34% 1,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -1,86% -3,94% 13,77% 2,42% -5,02% 4,04% 0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 99,77% 99,55% 99,69% 94,63% 96,29% 81,46% 94,49%
Rörelsekapital/omsättning - - - 26,66% 18,42% 14,39% 4,39% 6,05% 10,62% 23,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,48% 37,31% 34,08% 61,73% 22,88% 40,80% 20,09% 11,57% 30,21% 17,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,55% 160,17% 151,69% 261,27% 175,92% 163,10% 122,73% 120,43% 158,59% 198,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...