Visa allt om Bröderna Svenssons Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 85 161 37 706 38 465 40 306 43 200 41 677 35 063 40 534 30 223 29 023
Övrig omsättning 30 1 - - 130 223 6 169 33 562
Rörelseresultat (EBIT) 8 332 665 1 460 1 901 1 785 2 761 105 560 2 002 1 931
Resultat efter finansnetto 8 290 637 1 415 1 874 1 747 2 623 28 453 1 994 1 903
Årets resultat 6 456 751 1 170 1 440 944 1 704 231 176 1 095 1 399
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 772 689 808 839 650 684 733 835 925 919
Omsättningstillgångar 36 074 11 308 8 846 10 789 9 166 9 799 6 242 10 261 8 574 8 102
Tillgångar 36 846 11 997 9 654 11 628 9 817 10 483 6 975 11 096 9 499 9 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 716 4 060 4 108 3 938 2 898 3 154 2 250 2 520 3 344 2 941
Obeskattade reserver 1 049 1 049 1 438 1 591 1 611 1 124 732 1 039 885 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 118 825 0 0 0 0 0 8
Kortfristiga skulder 26 081 6 888 3 989 5 274 5 308 6 205 3 993 7 538 5 270 5 671
Skulder och eget kapital 36 846 11 997 9 654 11 628 9 817 10 483 6 975 11 096 9 499 9 021
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 874
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 7 773 7 308 6 316 6 812 5 855 4 326
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - - 2 899 2 762 2 479 2 855 2 433 2 119
Utdelning till aktieägare 0 800 800 1 000 400 800 0 200 600 600
Omsättning 85 191 37 707 38 465 40 306 43 330 41 900 35 069 40 703 30 256 29 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 23 23 23 22 20 21 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 548 1 714 1 672 1 752 1 878 1 894 1 753 1 930 1 439 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 467 478 477 470 473 446 473 402 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 483 814 1 621 2 031 1 917 2 898 271 777 2 223 2 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 125,86% -1,97% -4,57% -6,70% 3,65% 18,86% -13,50% 34,12% 4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,61% 5,55% 15,12% 16,36% 18,20% 26,40% 1,71% 5,16% 21,21% 21,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,78% 1,77% 3,80% 4,72% 4,14% 6,64% 0,34% 1,41% 6,67% 6,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,90% 35,84% 39,68% 37,36% 34,34% 36,42% 31,60% 31,05% 41,17% 37,19%
Rörelsekapital/omsättning 11,73% 11,72% 12,63% 13,68% 8,93% 8,62% 6,41% 6,72% 10,93% 8,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,59% 40,66% 54,17% 44,54% 42,32% 38,45% 40,44% 29,61% 42,07% 35,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,32% 164,17% 221,76% 204,57% 172,68% 157,92% 156,32% 136,12% 162,69% 142,87%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...