Visa allt om Heri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 112 768 90 028 75 487 81 444 71 283 67 554 58 385 57 469 55 395 51 376
Övrig omsättning 834 1 929 1 648 289 964 680 1 786 686 1 551 725
Rörelseresultat (EBIT) 20 742 14 096 14 007 14 426 8 101 7 085 5 595 7 673 4 889 4 591
Resultat efter finansnetto 21 684 14 220 13 991 14 398 8 114 7 094 5 600 7 690 4 918 4 672
Årets resultat 19 146 14 635 11 187 10 925 5 688 5 626 2 879 4 857 3 769 4 094
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 057 28 033 22 503 17 769 17 479 15 626 18 249 18 277 19 131 20 475
Omsättningstillgångar 34 274 39 617 28 640 42 486 38 279 31 660 25 480 25 426 25 232 21 757
Tillgångar 62 331 67 650 51 144 60 255 55 758 47 286 43 729 43 703 44 363 42 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 596 35 150 24 515 33 327 25 402 22 714 21 088 26 209 24 352 23 583
Obeskattade reserver 7 921 10 483 15 041 15 537 14 867 14 124 14 360 12 529 11 118 11 077
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 18 26 307 605
Kortfristiga skulder 11 814 22 017 11 588 11 391 15 489 10 448 8 262 4 940 8 586 6 968
Skulder och eget kapital 62 331 67 650 51 144 60 255 55 758 47 286 43 729 43 703 44 363 42 233
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 186 5 194 4 880
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 115 1 997 1 681
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 20 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0
Omsättning 113 602 91 957 77 135 81 733 72 247 68 234 60 171 58 155 56 946 52 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 14 10 10 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 265 5 296 5 392 8 144 7 128 6 141 5 308 5 224 5 036 4 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 563 610 856 854 737 757 667 673 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 305 20 899 19 698 20 222 13 676 12 521 11 562 13 945 11 700 11 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,26% 19,26% -7,31% 14,25% 5,52% 15,70% 1,59% 3,74% 7,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,82% 21,05% 27,41% 24,00% 14,55% 15,00% 12,81% 17,60% 11,13% 11,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,25% 15,82% 18,57% 17,76% 11,38% 10,50% 9,59% 13,39% 8,91% 9,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,51% 41,70% 47,70% 45,98% 43,64% 42,41% 45,49% 51,66% 46,75% 47,97%
Rörelsekapital/omsättning 19,92% 19,55% 22,59% 38,18% 31,97% 31,40% 29,49% 35,65% 30,05% 28,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,25% 64,05% 70,87% 75,42% 66,36% 71,33% 73,84% 82,33% 74,44% 76,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,18% 124,79% 163,79% 303,24% 187,91% 245,35% 239,42% 413,46% 235,28% 240,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!