Visa allt om Wåtz Finplåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 156 14 742 17 533 15 639 20 034 13 573 11 958 12 455 11 448 14 529
Övrig omsättning 268 455 201 163 171 159 176 113 147 17
Rörelseresultat (EBIT) 1 714 2 601 2 573 605 3 298 457 710 266 0 553
Resultat efter finansnetto 1 715 2 601 2 574 656 3 321 452 712 261 -21 535
Årets resultat 1 047 1 700 1 605 624 2 185 415 631 1 1 300
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 325 2 369 2 438 2 641 2 924 3 001 3 285 3 572 3 896 4 132
Omsättningstillgångar 9 851 9 459 9 647 7 314 8 696 5 416 5 304 4 226 3 413 4 439
Tillgångar 12 177 11 828 12 085 9 954 11 620 8 417 8 590 7 798 7 309 8 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 657 4 010 4 709 3 104 4 480 2 796 2 881 2 250 2 250 2 748
Obeskattade reserver 3 586 3 298 2 854 2 360 2 544 2 068 2 185 2 318 2 100 2 165
Avsättningar (tkr) 2 251 2 152 2 044 1 935 1 826 1 717 1 608 1 499 1 391 1 282
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 201 299 391
Kortfristiga skulder 3 682 2 368 2 478 2 556 2 769 1 837 1 916 1 529 1 270 1 984
Skulder och eget kapital 12 177 11 828 12 085 9 954 11 620 8 417 8 590 7 798 7 309 8 571
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 843
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 2 293 2 100 1 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 179 1 023 1 119
Utdelning till aktieägare 2 500 2 400 2 400 0 2 000 500 500 0 0 500
Omsättning 14 424 15 197 17 734 15 802 20 205 13 732 12 134 12 568 11 595 14 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 022 2 106 2 922 2 234 2 862 2 262 1 993 2 076 1 908 2 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 599 700 618 689 682 626 605 548 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 857 2 779 2 884 997 3 681 850 1 106 656 408 984
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,98% -15,92% 12,11% -21,94% 47,60% 13,51% -3,99% 8,80% -21,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,08% 22,01% 21,30% 6,60% 28,63% 5,45% 8,42% 3,55% 0,10% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 17,66% 14,68% 4,20% 16,61% 3,38% 6,05% 2,22% 0,06% 3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,72% 61,88% 54,09% 50,09% 53,76% 50,98% 55,17% 50,74% 50,06% 45,20%
Rörelsekapital/omsättning 43,58% 48,10% 40,89% 30,42% 29,58% 26,37% 28,33% 21,65% 18,72% 16,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,79% 55,65% 57,39% 49,68% 55,63% 52,38% 53,38% 52,04% 53,19% 51,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,09% 331,84% 319,45% 233,10% 253,12% 214,43% 200,05% 204,77% 135,51% 147,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!