Visa allt om AB Gullringsbo Egendomar

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 4 849 050 4 437 164 3 981 353 4 172 269 3 533 229 3 143 083 2 585 031 2 449 106 2 246 706 2 087 153
Övrig omsättning 442 597 100 371 0 0 16 245 34 998 92 838 26 365 65 354 163 929
Rörelseresultat (EBIT) 666 318 400 058 346 842 392 572 300 356 273 706 265 946 192 566 219 091 410 985
Resultat efter finansnetto 520 652 277 268 224 730 264 722 174 657 162 126 164 186 99 511 133 437 328 909
Årets resultat 478 026 223 166 162 447 182 573 150 746 121 784 143 960 72 595 106 694 297 657
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 649 699 7 193 976 6 835 548 6 303 625 5 597 023 4 939 928 4 653 470 4 324 453 4 128 251 3 878 765
Omsättningstillgångar 2 234 532 1 994 290 1 772 038 1 693 982 1 394 703 1 169 440 1 124 516 952 096 907 034 1 050 346
Tillgångar 9 884 231 9 188 266 8 607 586 7 997 607 6 991 726 6 109 368 5 777 986 5 276 549 5 035 285 4 929 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 604 612 2 160 118 2 006 324 1 872 770 1 713 614 1 583 815 1 494 982 1 395 893 1 346 191 1 202 753
Minoritetsintressen 0 2 594 2 624 3 429 0 9 495 0 2 182 0 24 078
Avsättningar (tkr) 599 416 587 409 559 717 528 852 468 091 452 740 418 462 363 671 386 080 339 346
Långfristiga skulder 3 497 885 3 479 019 4 931 433 4 435 650 3 895 750 3 272 423 3 180 404 2 978 447 2 037 383 2 663 917
Kortfristiga skulder 3 182 318 2 959 126 1 107 488 1 156 906 914 271 790 895 684 138 536 356 1 265 631 699 017
Skulder och eget kapital 9 884 231 9 188 266 8 607 586 7 997 607 6 991 726 6 109 368 5 777 986 5 276 549 5 035 285 4 929 111
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 27 706 22 347 22 241 17 084 17 184 13 824 10 950 12 240 14 160 12 014
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 450 244 445 099 419 224 389 787 317 103 301 259 272 532 260 711 248 213 218 648
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 216 812 228 257 210 253 192 498 149 910 134 807 121 052 108 884 103 337 96 802
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 291 647 4 537 535 3 981 353 4 172 269 3 549 474 3 178 081 2 677 869 2 475 471 2 312 060 2 251 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 887 939 896 840 713 688 653 651 666 595
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 467 4 725 4 443 4 967 4 955 4 568 3 959 3 762 3 373 3 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 783 741 727 714 679 654 620 587 549 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 036 882 720 932 663 580 651 576 300 356 273 706 416 235 286 133 309 168 469 984
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,28% 11,45% -4,58% 18,09% 12,41% 21,59% 5,55% 9,01% 7,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,99% 4,58% 4,17% 5,10% 4,47% 4,67% 4,83% 3,90% 4,78% 8,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,25% 9,49% 9,02% 9,78% 8,85% 9,07% 10,79% 8,39% 10,71% 20,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,74% 12,53% 14,51% 14,37% 13,05% 12,72% 13,00% 12,79% 13,23% 16,18%
Rörelsekapital/omsättning -19,55% -21,74% 16,69% 12,87% 13,60% 12,04% 17,04% 16,98% -15,96% 16,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,35% 23,51% 23,31% 23,42% 24,51% 25,92% 25,87% 26,45% 26,74% 24,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,92% 67,13% 159,36% 145,87% 152,25% 147,50% 164,07% 177,20% 71,57% 150,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 843 5 810 5 413 5 007 4 805 7 179 3 420 2 731 2 964 1 524
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -21 856 -19 305 -22 551 -18 762 -20 503 -12 866 -19 495 -18 998 -14 981 -12 504
Resultat efter finansnetto 99 614 3 95 386 66 773 12 882 25 980 32 648 27 159 148 882 46 400
Årets resultat 82 799 20 403 108 938 66 952 16 791 26 940 39 055 41 939 163 389 54 377
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 659 276 083 272 901 269 333 256 554 258 256 245 282 233 324 231 844 191 806
Omsättningstillgångar 1 676 232 1 454 638 1 428 009 1 256 848 967 329 798 759 755 222 721 858 612 326 663 815
Tillgångar 1 911 891 1 730 721 1 700 910 1 526 181 1 223 883 1 057 015 1 000 504 955 182 844 170 855 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 494 566 695 596 292 512 353 467 401 472 610 467 670 470 615 449 676 306 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 617 1 809 17 227 13 883 7 821 686 427 300 0 67
Kortfristiga skulder 1 290 456 1 162 217 1 087 391 999 945 748 661 583 719 532 407 484 267 394 494 549 267
Skulder och eget kapital 1 911 891 1 730 721 1 700 910 1 526 181 1 223 883 1 057 015 1 000 504 955 182 844 170 855 621
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 689 4 172 8 521 1 896 1 482 1 482 1 452 1 780 1 763 1 728
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 802 3 188 3 285 3 027 2 784 2 604 3 077 1 982 5 375 2 948
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 134 3 223 4 538 2 404 2 251 2 049 2 005 1 945 3 050 2 730
Utdelning till aktieägare 30 000 40 000 50 000 0 22 000 22 000 22 000 22 000 21 000 20 000
Omsättning 5 843 5 810 5 413 5 007 4 805 7 179 3 420 2 731 2 964 1 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 830 773 715 686 1 026 570 390 423 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 606 1 617 2 402 1 157 1 087 922 1 279 888 1 584 1 063
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 571 -19 021 -22 385 -18 587 -20 338 -12 753 -19 399 -18 941 -14 836 -12 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,57% 7,33% 8,11% 4,20% -33,07% 109,91% 25,23% -7,86% 94,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,28% 0,14% 6,17% 4,67% 1,75% 3,60% 3,27% 2,87% 18,05% 6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 055,49% 42,19% 1 938,48% 1 424,23% 445,33% 529,35% 957,37% 1 004,69% 5 139,41% 3 741,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 602,36% 5 033,06% 6 292,59% 5 130,88% 4 550,84% 2 995,40% 6 515,06% 8 699,78% 7 349,26% 7 516,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,88% 32,74% 35,06% 33,57% 38,19% 44,71% 46,74% 49,27% 53,27% 35,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,89% 125,16% 131,32% 125,69% 129,21% 136,84% 141,85% 149,06% 155,22% 120,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!