Visa allt om SWG Produktion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 50 931 50 002 44 325 42 684 41 669 35 489 33 317 35 154 32 097 31 186
Övrig omsättning 1 181 1 541 1 503 472 523 279 413 1 025 634 558
Rörelseresultat (EBIT) -2 451 1 032 441 -2 613 216 -743 231 -271 367 443
Resultat efter finansnetto -2 727 854 234 -2 764 50 -911 104 -432 233 252
Årets resultat -2 727 854 234 -464 50 -911 104 -432 233 252
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 543 6 262 5 647 5 514 5 608 6 055 6 645 5 527 5 643 6 052
Omsättningstillgångar 11 673 11 936 10 745 11 791 10 755 8 734 7 907 6 949 7 150 6 513
Tillgångar 19 216 18 198 16 392 17 306 16 364 14 789 14 552 12 476 12 792 12 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 981 4 707 3 854 3 619 4 083 4 033 4 944 4 841 5 273 5 040
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 200 200 200 200 600 200 200 200 200 200
Långfristiga skulder 4 443 2 878 1 762 3 817 4 206 4 142 4 359 2 824 2 464 2 160
Kortfristiga skulder 12 593 10 413 10 576 9 670 7 474 6 413 5 048 4 611 4 856 5 165
Skulder och eget kapital 19 216 18 198 16 392 17 306 16 364 14 789 14 552 12 476 12 792 12 565
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 757 6 521 6 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 213 2 137 2 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 112 51 543 45 828 43 156 42 192 35 768 33 730 36 179 32 731 31 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 23 23 23 21 19 17 20 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 037 2 174 1 927 1 856 1 984 1 868 1 960 1 758 1 459 1 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 577 521 533 473 482 477 487 442 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 464 1 835 1 214 -1 951 844 -94 726 188 797 871
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,86% 12,81% 3,84% 2,44% 17,41% 6,52% -5,23% 9,52% 2,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,75% 5,71% 2,78% -15,10% 1,32% -4,96% 1,59% -2,16% 2,93% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,81% 2,08% 1,03% -6,12% 0,52% -2,07% 0,70% -0,77% 1,17% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,56% 49,59% 50,33% 49,65% 52,97% 47,46% 50,93% 51,52% 54,85% 57,23%
Rörelsekapital/omsättning -1,81% 3,05% 0,38% 4,97% 7,87% 6,54% 8,58% 6,65% 7,15% 4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,31% 25,87% 23,51% 20,91% 24,95% 27,27% 33,97% 38,80% 41,22% 40,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,29% 72,86% 62,85% 82,11% 91,38% 73,94% 89,48% 75,28% 71,52% 56,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!