Visa allt om IRG Rörinspektion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 41 761 35 100 32 090 30 315 23 199 19 472 17 875 13 285 11 303 9 345
Övrig omsättning 437 408 683 33 20 45 0 0 0 5
Rörelseresultat (EBIT) 7 396 4 781 4 764 5 732 1 501 3 169 3 151 785 2 143 1 912
Resultat efter finansnetto 7 230 4 572 4 559 5 554 1 374 3 074 3 110 758 2 102 1 864
Årets resultat 3 721 1 774 2 458 3 324 1 138 1 872 2 431 411 1 196 1 038
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 456 9 827 11 936 11 319 12 105 9 041 5 713 5 536 4 634 2 496
Omsättningstillgångar 20 994 16 086 13 962 8 023 9 148 9 192 7 135 4 309 3 708 4 453
Tillgångar 32 450 25 913 25 898 19 341 21 253 18 234 12 848 9 845 8 342 6 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 133 6 412 5 288 3 431 7 856 6 718 5 346 3 065 3 054 1 858
Obeskattade reserver 8 894 6 323 4 652 4 431 3 122 3 239 2 598 2 622 2 405 1 858
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 785 4 610 6 799 4 435 5 370 2 933 1 047 1 075 254 529
Kortfristiga skulder 10 638 8 567 9 159 7 044 4 905 5 344 3 857 3 083 2 628 2 703
Skulder och eget kapital 32 450 25 913 25 898 19 341 21 253 18 234 12 848 9 845 8 342 6 949
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - 3 944 3 280 2 608
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - 1 571 1 147 811
Utdelning till aktieägare 0 0 650 600 0 0 500 150 400 0
Omsättning 42 198 35 508 32 773 30 348 23 219 19 517 17 875 13 285 11 303 9 350
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 29 26 23 22 15 13 11 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 347 1 210 1 234 1 318 1 055 1 298 1 375 1 208 1 413 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 518 491 527 431 506 511 518 567 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 750 7 771 8 999 9 446 4 909 4 954 4 686 1 862 2 968 2 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,98% 9,38% 5,86% 30,67% 19,14% 8,93% 34,55% 17,54% 20,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,80% 18,45% 18,40% 29,64% 7,06% 17,38% 24,53% 7,98% 25,71% 27,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,71% 13,62% 14,85% 18,91% 6,47% 16,27% 17,63% 5,92% 18,98% 20,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,14% 92,00% 92,12% 95,14% 89,61% 88,75% 85,93% 86,71% 83,01% 83,85%
Rörelsekapital/omsättning 24,80% 21,42% 14,97% 3,23% 18,29% 19,76% 18,34% 9,23% 9,55% 18,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,60% 43,78% 34,43% 35,61% 48,42% 50,70% 57,38% 51,91% 59,10% 47,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,35% 187,77% 152,44% 113,90% 186,50% 172,01% 184,99% 139,77% 141,10% 164,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!